Přeskočit na obsah

Máme skvělé zprávy z Dozorového auditu v rámci managementu kvality na naší škole!

Máme za sebou i v této nelehké době v průběhu měsíce února 2021 Dozorový audit v rámci udržování kvality naší školy. Za přispění mých spolupracovníků a to zejména kolegyně Mgr. Martiny Vencelidesové (představitelky managementu kvality) se nám podařilo dosáhnout v celkovém shrnutí výsledku dobrý stav v šesti oblastech a excelentní stav v jedné z oblastí hodnocení. Jsem nesmírně hrdá na svůj tým, který je schopen za všech okolností zvládnout udržovat prestižní postavení naší školy a udržovat i nadále vysokou míru kvality.

VŠEM PATŘÍ OBROVSKÉ A SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ. ???

Jana Urbanová – ředitelka školy

Citace ze Zprávy DOZOROVÉHO AUDITU (DA), kde je v jedné z jeho mnoha částí uvedeno – Neustálé zlepšování / Continual improvement (Silné stránky/Důkazy o plnění): „Organizace neustále zlepšuje vhodnost, přiměřenost a efektivnost systému managementu a bere v úvahu výsledky analýzy a hodnocení a výstupy z přezkoumání systému managementu, aby určila, zda existují potřeby nebo příležitosti, které je třeba řešit jako součást neustálého zlepšování. Oboustranná pozitivní komunikace, vedena mezi vedením školy a žáky/studenty vypovídá o vysoké kultuře organizace. Pomocí školního blogu jsou sdělovány informace, je vedena komunikace a vzkazy ke studentům. Je zřejmé, dobré zvládnutí ICT nástrojů nejen pro komunikaci, ale i pro zvládnutí distanční výuky, a to včetně metodické stránky výuky. Např. školní kolo soutěže v anglickém jazyce proběhlo on-line na aplikaci Google Meet, jehož prostřednictvím probíhá na škole distanční výuka, nebo záznamy na live streamu pro zájemce o studiu na SZŠ Liberec, aktuální informace vzhledem k maturitě, závěrečné zkoušce a o absolutoriu v tomto školním roce v souvislosti s pandemickou situací. Škola je oceňována za svůj přístup v průběhu epidemiologické situace, o čemž svědčí např. rozhovor ředitelky školy na rozhlasové stanici „Český rozhlas Liberec“ o pomoci žáků a studentů školy ve zdravotnických zařízeních v době pandemie COVID 19, nebo děkovné dopisy, např. Krajská nemocnice Liberec, a.s. o pomoci studentek za práci v první linii ve zdravotnických zařízeních (web školy 3.6.2020).“ konec citace ze Zprávy DA