Přeskočit na obsah

Školní řád

Dokument ke stažení ve formátu .pdf zde: Školní řád

1. Školní řád SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec

Školní řád SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace s odloučeným pracovištěm Česká Lípa (dále je Škola), vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění novely č. 349/2020 , z vyhlášek MŠMT č. 13 /2005, č. 10/2005 ve znění pozdějších předpisů a pokynů ředitelky školy. Pro účely tohoto řádu pojem „žák“ znamená „žák/kyně SZŠ a student/ka VOŠ“. Dále pak „Škola“ SZŠ a VOŠ zdr. v Liberci.

2. Účel školního řádu

 • Je vytvořit příznivé podmínky pro vyučování tak, aby si žáci v průběhu studia mohli osvojit vědomosti a postoje nezbytné pro výkon povolání, na které se připravují. Nedílnou součástí jsou Zásady pro hodnocení prospěchu a chování žáků SZŠ a studentů VOŠ zdr..
 • Školní řád zdravotnické školy stanoví podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy.
 • Tento řád dále upravuje podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochranu před rizikovým chováním, diskriminací, nepřátelstvím, šikanou a násilím.

3. Obecná ustanovení

Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na Škole zavazuje:

 • osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené učebními osnovami (Školním vzdělávacím programem – dále jen ŠVP) a profilem absolventa zvoleného oboru
 • plnit všechny povinnosti stanovené Školním řádem a dalšími pravidly Školy souvisejícími s chodem Školy a jejích sociálních partnerů.

4. Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti žáků nebo studentů ve školách:

 • Škola je povinna ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro žáky a studenty
 • je stanovena povinnost žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat
 • Škola musí povinně začít vzdělávat distančním způsobem při:
  • a) krizových opatřeních vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví
  • b) nebo z důvodu nařízení karantény
  • c) kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo kursu ve škole, musí škola vzdělávat dotčené děti/žáky/studenty distančním způsobem.
 • Vzdělávání distančním způsobem Škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Není tedy povinností je naplnit beze zbytku.
 • Smíšená výuka
  V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než 50 % žáků/studentů konkrétní třídy, studijní skupiny (dále jen „třídy“), je Škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky/studenty, kterým je zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní žáci/studenti pokračují v prezenčním vzdělávání. O způsobu organizace „smíšené výuky“ rozhoduje ředitel/ka školy s ohledem na konkrétní aktuální možnosti a podmínky školy a žáků/studentů.
 • Škola nemá povinnost distančně vzdělávat v případě, že nejsou naplněna ustanovení 4. (Škola musí povinně začít vzdělávat distančním způsobem při a), b), c)), tedy například:
  • a) pokud ředitel/ka školy vyhlásí „ředitelské volno“,
  • b) pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,
  • c) pokud je žákům/studentům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v jiných třídách té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje
  • d) v případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků/studentů, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či studijní skupiny, Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci/studenti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Prezenční výuka probíhá běžným způsobem.
  • e) jsou žáci/studenti nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc)
  • f) žáci a studenti, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají prezenčním způsobem
 • Vysvětlení pojmů pro distanční vzdělávání
  • a) Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji.
  • b) Při synchronní výuce je učitel/ka propojen/a se žáky/studenty zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu.
  • c) Při asynchronní výuce žáci/studenti pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají.
  • d) Pojmem off-line výuka je označován takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. Nejčastěji se jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky účastníků v jejich domácím prostředí – kreativní či praktické práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci žáka/studenta či na rozvoj kompetencí (příprava „výrobku“, péče o členy rodiny, vytváření portfolia atd.).
 • Komunikační platformy pro distanční vzdělávání
  Při nastavení jednotné komunikace preferujeme školní informační systém Bakaláři. Systémy pro řízení výuky budou Google Classroom, Moodle.
 • Praktické vyučování při distanční výuce
  • a) členíme na odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou praxi podle jednotlivých oborů vzdělání, lze realizovat ve škole (na školním pracovišti) nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělávání.
  • b) Pokud je praktické vyučování uskutečňováno na reálném pracovišti zaměstnavatelů, lze v jeho realizaci pokračovat i v období distančního způsobu vzdělávání za předpokladu, že na daném pracovišti nejsou nastavena opatření, která by realizaci praktického vyučování neumožňovala, nebo nejsou žáci nařízením krajské hygienické stanice v karanténě. Na reálných pracovištích se žáci řídí epidemiologickými opatřeními stanovenými Ministerstvem zdravotnictví pro daná pracoviště.
  • c) V případech, kdy po dobu distančního způsobu vzdělávání nebude možné realizovat praktické vyučování na reálném pracovišti a ani na školním pracovišti, dojde k posílení teoretické výuky, která nahradí praktické vyučování. Praktická výuka bude nahrazena předměty z odborné složky vzdělávání, které s ním přímo souvisí. (Například vyučující praktického vyučování budou po tuto dobu ve spolupráci s vyučujícími teoretických odborných předmětů zadávat písemné projekty, ve kterých žáci prokáží pochopení a znalost postupů, které po ukončení distančního způsobu vzdělávání budou aplikovat v rámci praktického vyučování).
  • d) Aby došlo k naplnění podmínek školního vzdělávacího programu, který stanoví počet hodin za celou dobu vzdělávání, bude posílena výuka praktického vyučování v období následujícím po ukončení distančního způsobu vzdělávání.
 • Absence při distanční výuce
  • a) žáka je nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů
   Např. při asynchronní či off-line (v čase, který si pro zpracování volí žák) výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák/student pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Při synchronní výuce (v době stanovené vyučujícím/rozvrhem) je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupce nebo se studentem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.
  • b) Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení.
  • c) Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání – viz část 7. Způsoby omlouvání absence.
 • Hodnocení při distanční výuce
  • a) Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí Škola podmínkám žáka/studenta pro tento způsob vzdělávání a zahrne ho do prvotního informování žáka v úvodních hodinách výuky ve školním roce (Formulář Seznámení žáka se způsobem hodnocení).
  • b) Distanční způsob výuky bude využit i pro sebehodnocení žáků/studentů, které představuje důležitou součást vzdělávání a posiluje schopnost žáků/studentů sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností.
  • c) Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání Škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení, která jsou již součástí školního řádu.

5. Práva žáků a zákonných zástupců

Žák má právo:

 • na ustanovení rady-parlamentu žáků a její pravidelné setkávání s vedením školy s cílem řešení problémů týkajících se žáků, organizace výuky, provozu Školy apod.
 • volit a být volen do školské rady v případě své zletilosti
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání
 • na dodržování psychohygienických zásad při výuce a při praktickém vyučování
 • na čisté a zdravé prostředí Školy a školních pracovišť
 • na ochranu před kontaktem s narkotiky a dalšími návykovými látkami ve Škole a na akcích pořádaných Školou
 • na projevy úcty vůči své osobě ze strany spolužáků, učitelů, vedení školy a ostatních zaměstnanců
 • obracet se na učitele či vedení Školy o pomoc v situacích, kdy si sám neví rady
 • na zachování diskrétnosti při řešení těchto situací
 • na ochranu své osoby před šikanováním, rasovou diskriminací, fyzickým i psychickým týráním, či zneužíváním ve Škole
 • vyjadřovat svůj názor a vyslovit návrhy na změny v organizaci výuky, provozu školy atd.
 • na průběžné informace o výsledcích své práce v jednotlivých předmětech
 • požádat ředitelku Školy o komisionální přezkoušení v případě pochybnosti o klasifikaci, stěžovat si ředitelce Školy v případě upírání některého z práv
 • na vydání nalezených věcí, které budou uschovány v sekretariátu školy po dobu školního roku, ve kterém byly nálezy objeveny a poté budou likvidovány.
 • práva uvedená ve výše zmiňovaných bodech má i zákonný zástupce žáka.

6. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

Žák je povinnen:

 • docházet pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin, a to nejméně 5 minut před zahájením vyučovací hodiny při výuce ve Škole a při výuce ve zdravotnickém zařízení nejméně 10 minut před zahájením
 • nosit vždy do výuky studijní průkaz
 • zúčastňovat se akcí organizovaných Školou (exkurze, výlety, lékařské prohlídky, očkování, školící akce atd.) a pravidelné zájmové činnosti, pokud se do ní přihlásil (preventivní programy)
 • účastnit se hodin TEV v souladu s léčebným režimem po nemoci
 • zúčastnit se kurzů organizovaných Školou, které jsou součástí výuky
 • respektovat provozní řád školní kantýny tak, aby se dostavil včas na výuku každé vyučovací hodiny
 • po příchodu do budovy školy se v prostorách šaten přezout do čisté odpovídající obuvi, která zajistí i odpovídající hygienické požadavky pro celodenní pobyt ve škole
 • student VOŠ je povinen dodržet zkouškového období pro ukončení předmětu v řádném zkouškovém období, dle zveřejněného rozpisu, který je v dostatečném čase před zkouškovým obdobím připraven na studijním oddělení VOŠ.
 • Těhotné žákyně či studentky jsou povinny neprodleně sdělit třídnímu učiteli předpokládaný termín porodu potvrzený lékařem. Těhotné žákyně musí předložit třídnímu učiteli posudek odborného lékaře o tom, že se mohou účastnit praktické výuky v nemocnici. Žákyně či studentka matka má nárok na rodičovský příspěvek, který se vyplácí ode dne porodu. Potvrzení o předpokládaném dni porodu předloží těhotná žákyně či studentka vedení školy. V případě že žadatelem je studující rodič, zákon umožňuje po dobu studia – vlastní návštěvy školního zařízení, vykonání zkoušek,… atp, zjistit péči o dítě jinou zletilou osobou ( třeba babička). Z rozhodnutí vedení školy nesmí těhotná žákyně či studentka navštěvovat školní výuku 2 týdny před předpokládaným porodem a 4 týdny po porodu.
 • U všech žádostí, vyžadujících rozhodnutí ředitelky Školy podle správního řádu: tj. žádosti o přeřazení do vyššího ročníku, přijetí ke studiu, opakování ročníku, přestupu na jiný obor, přerušení studia, uvolnění z vyučovacího předmětu atd. se postupuje tak, že žádosti píše a podepíše žák, v případě nezletilého žáka připojí zákonný zástupce k žádosti žáka své písemné vyjádření a podpis.
 • Žák je povinen osvojovat si vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon povolání, připravovat se na výuku, vypracovávat zadané úkoly. Nemůže-li se žák ze závažných důvodů připravit na vyučování, omluví se učiteli na začátku hodiny.
 • Při vyučování i při činnostech organizovaných Školou (kurzy, společenské akce, exkurze, výlety atd.) se žák zdržuje pouze na místě určeném učitelem, či jiným pověřeným pracovníkem. Při vyučování se nezabývá jinými činnostmi (nejí, nežvýká). Při vyučování nevyrušuje a nepodvádí.
 • Žák neruší hlukem (ani na chodbách). Dodržuje zásady BOZP, provozní řády odborných učeben (TEV, OSE, PSP, IKT) dodržuje Knihovní řád. Nesedá na parapety oken v žádné učebně, nenaklání se z oken. Při odchodu z učebny během přemisťování v rámci výuky a po skončení vyučování řádně uklidí své místo (lavice – odpadky, zvednuté židle – po poslední vyučovací hodině v učebně, atd.), ukázněně opustí učebnu.
 • Na vyučování má žák připravené pomůcky, udržuje v čistotě třídu, nepoškozuje vybavení školy (psaní po lavicích, lepení žvýkaček…). Do odborných učeben a tělocvičny vstupuje až na pokyn vyučujícího.
 • Na vyučování není dovoleno nosit nevhodné ozdoby a věci propagující jakýmkoli způsobem fašismus či rasismus.
 • Na praktické vyučování ve Škole jsou žáci povinni nosit čistý ochranný plášť, na výuku v nemocničních zařízeních patřičný stejnokroj a bezpečnou obuv se zdravotním certifikátem. Na TEV sportovní oděv a obuv dle pokynu vyučující. Po příchodu do
  Školy či zdravotnického zařízení jsou žáci povinni odložit svrchní oděv v šatně a přezout se. Není dovoleno ukládat oděv v učebnách, nebo na pracovišti zdravotnického zařízení.
 • Dodržovat pravidla stanovená pro výuku všech předmětů, se kterými byl prokazatelně seznámen během úvodních vyučovacích hodin. Při nesplnění podmínek pro klasifikaci bude žákovi/studentovi navržena doklasifikace za odpovídající klasifikační období. Podmínkou řádné klasifikace je splnění podmínek daných konkrétním vyučujícím předmětu. V případě mimořádných oprávněných situací bude zohledněna individuální možnost řešení. Vyučující daného předmětu, zpracuje podklady pro další projednávání s pedagogickou radou a na jejím jednání bude rozhodnuto o následné formě doklasifikace.
 • Žák je povinen zdržet se projevů omezování svobody druhých, ponižování, psychického a fyzického ubližování druhým lidem. Rovněž není dovoleno jakkoli zneužívat IKT, zejména k znevažování důstojnosti druhých. V případě těchto projevů chování u žáků, bude škola postupovat dle vnitřních strategických dokumentů.
 • Žák neohrožuje zdraví a bezpečnost vlastní ani ostatních osob, musí dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Žák je povinen bezprostředně ohlásit odpovědnému pedagogickému pracovníkovi, či jinému zaměstnanci Školy každý úraz, nebo poškození zdraví, ke kterému došlo, nebo jehož byl svědkem.
 • V případě nutnosti užívat pravidelně léky (i při náchylnosti k určitým zdravotním problémům, které nevyžadují akutní lékařské ošetření), je povinen nosit si tyto léky v odpovídajícím množství při sobě. V žádném případě nebudou poskytnuta tato léčiva pracovníkem Školy (zdravotnického zařízení, kde probíhá praktická výuka), ani ta, která jsou volně prodejná.
 • Dodržuje tato bezpečnostní a protipožární opatření:
  • chová se tak, aby svým jednáním nezpůsobil vznik požáru, musí dodržovat zákaz kouření v celé budově Školy a jejím okolí (100 m). Při manipulaci s elektrickými a plynovými spotřebiči dodržuje směrnice pro jejich bezpečný provoz a manipuluje s nimi pouze na pokyn vyučujícího.
  • žák se seznámí s evakuačním plánem (traumaplánem) a aktuální požární poplachovou směrnicí
  • v místech se zvýšeným požárním rizikem jsou žáci pravidelně seznamováni s požárním řádem pro tato pracoviště
  • na všech pracovištích se žáci seznamují s hasicími přístroji, které jsou k dispozici
  • v případě požáru je každý žák povinen ohlásit okamžitě vznik požáru a přispět k jeho hašení
  • žák je povinen šetřit školní zařízení, elektrickou energií, plynem, vodou, zdravotnickým a spotřebním materiálem
  • žákům je zakázáno bez pokynu vyučujících manipulovat s přístroji didaktické techniky. V případě nedovolené manipulace s přístroji a následném poškození, bude na žácích vyžadována úhrada vzniklé škody.

7. Způsoby omlouvání absence

 • nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých je povinen oznámit on nebo jeho zákonný zástupce (v případě nezletilého žáka) tuto skutečnost předem třídnímu učiteli nebo jeho zástupci
 • žák ubytovaný v Domově mládeže se řídí při omlouvání absence a uvolňování z výuky Řádem domova mládeže.
 • nemůže-li se žák nebo student (dále jen Ž) zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu, je Ž nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen doložit důvody (prokazatelně omluvit) nepřítomnosti Ž ve vyučování, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti třídnímu učiteli/ce. Po příchodu do Školy je žák povinen předložit třídní/mu učitelce/i omluvenku s potvrzením důvodu své nepřítomnosti. Nepřítomnost potvrdí zákonný zástupce žáka nebo zletilý Ž v Omluvném listu. Jestliže se jedná o nepřítomnost pro nemoc s delší dobou trvání než 3 dny, doloží ji Ž potvrzením od lékaře jako součást omluvenky od zákonného zástupce nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým Ž (viz citace Stanoviska MZ ČR „Důvody nepřítomnosti žáka nedokládá lékař, stejně tak neomlouvá jeho nepřítomnost ve vyučování, avšak v odůvodněných případech je potvrzení lékaře součástí omluvenky, kterou doloží zákonný zástupce nezletilého žáka či zletilý žák.“). Závažné rodinné, dopravní či společenské důvody se posuzují individuálně. Pokud je žák ve Škole nepřítomen ze zdravotních důvodů, je povinen dodržovat léčebný režim. V případě, že se jedná o omluvu z praktické výuky (oddělení klinické praxe – kde probíhá praktická výuka) je povinností tuto událost dle možností nahlásit ihned, a to na odpovídajícím oddělení, kde výuka probíhá.
 • jestliže se žák, který splnil povinnou školní (všichni žáci SZŠ a VOŠ zdr. Liberec) docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.
 • jestliže se student VOŠ nezúčastní výuky po dobu nejméně 20 vyučovacích dní a jeho neúčast není omluvena, vyzve ho ředitelka Školy písemně, aby doložil důvod nepřítomnosti. Zároveň je student upozorněn, že nedoloží-li důvody absence, bude posuzováno jako by studia zanechal. Student, který do 3 týdnů od doručení výzvy do Školy nenastoupí, nebo nedoloží důvod absence, se posuzuje jako by vzdělání zanechal posledním dnem této lhůty a dnem následujícím po této lhůtě přestává být studentem Školy.

Zákonný zástupce žáka je povinnen:

 • zajistit řádnou docházku do Školy
 • spolupodílet se na výchovně-vzdělávacím procesu žáka
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka v souladu s podmínkami tohoto řádu
 • na výzvu ředitelky Školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se žáka
 • informovat Školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka, nebo jiných skutečnostech, které by mohly ovlivnit vyučování a vzdělávání
 • dohlédnout na pravidelné užívání léků (je-li žák povinen nějaké užívat) a dbát, aby potřebná léčiva měl žák neustále v odpovídajícím množství při sobě
 • oznamovat Škole údaje a změny v těchto údajích, které jsou nezbytné pro průběh vzdělávání, nebo zajištění bezpečnosti žáka.

8. Chování žáka:

 • chová se tak, aby dělal čest Škole a sobě. Za své chování odpovídá i ve dnech volna a školních prázdnin.
 • je ukázněný, plní pokyny pedagogických i ostatních pracovníků Školy a pracovníků pověřených ve zdravotnických zařízeních. Domnívá-li se, že pokyn pracovníka je, či byl v rozporu s tímto řádem, je oprávněn stěžovat si ředitelce Školy či zástupkyním
 • prokazuje úctu všem pracovníkům Školy a zdravotnického zařízení – Zdraví
 • chová se slušně a přátelsky ke svým spolužákům
 • při vyučování nežvýká
 • je povinen dodržovat mlčenlivost o informacích z praktického vyučování.

Žákům je přísně zakázáno:

 • pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy jakýmkoliv způsobem (fotoaparátem, mobilním telefonem, kamerou jak při vyučování, tak i o přestávkách)
 • odkládat cenné věci a mobily
 • kouřit v budově školy, jejím bezprostředním okolí, na školních pracovištích a akcích organizovaných Školou
 • vstupovat do školy a na akce pořádané školou v podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek
 • před vyučováním, během něj a během akcí pořádaných Školou požívat alkoholické nápoje či jiné zdraví škodlivé a návykové látky. Je zakázáno tyto látky přinášet do Školy, zdravotnického zařízení, či je ve Škole, nebo zdravotnickém zařízení přechovávat
 • nosit do Školy nebo zdravotnického zařízení větší peněžní částky, cenné předměty, nebo předměty nebezpečné pro život (např. výbušniny, chemikálie, zbraně). Pokud musí mít žák z vážných a neodkladných důvodů ve škole větší finanční obnos či cennou věc Škola za tyto věci či částku neručí
 • svévolně přemisťovat nebo opravovat zařízení a inventář učeben a pracovišť zdravotnických zařízení
 • odnášet pomůcky, léky, zdravotnický materiál a dokumentaci z odborných učeben a pracovišť zdravotnických zařízení
 • z důvodů zajištění bezpečnosti je zakázáno opouštět svévolně budovu Školy v době školního vyučování
 • používat při výuce mobilní telefon a jakékoliv elektronické zařízení (MP3, MP4, PDA, apod…). Tato zařízení musí být při výuce vypnuta a uschována v tašce.

Jakékoli porušení výše jmenovaných ustanovení bude považováno za hrubé porušení Školního řádu se sankčním řízením.

9. Vnitřní ustanovení

Na základě metodických doporučení MŠMT zaměstnanci SZŠ a VOŠ projednali návrhy k limitu počtu neomluvených hodin pro hlášení sociálnímu odboru. Limit byl stanoven na 150 hod.

Způsobilost ke studiu:

 • potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče o studium na zdravotnických školách, které vystavuje příslušný registrující praktický lékař pro děti a dorost, se řídí uvedenými
  podmínkami zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle nařízení vlády č. 689/2004 Sb. (O soustavě oborů vzdělání) ve znění pozdějších předpisů. Toto potvrzení je povinně požadováno na přihlášce ke vzdělávání.
 • zdravotní požadavky na uchazeče o studium oborů zdravotnický asistent, ošetřovatel a diplomovaná všeobecná sestra (DVS) jsou stanoveny školním vzdělávacím programem nebo osnovami pro obor zdravotnický asistent a ošetřovatel, pro DVS osnovami akreditovaného programu vzdělávání. Určení zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání na střední škole je dáno § 60, odst. 15, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jak vyplývá z pozdějších změn. Posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující praktický lékař pro děti a dorost nebo registrovaný všeobecný praktický lékař.
 • během studia může dojít k výrazné změně zdravotního stavu (úraz, fyzická či psychická nemoc, závislost a jiné), tudíž může dojít i ke změně způsobilosti ke studiu. Vzhledem k tomu, že v přípravě budoucích zdravotníků jsou tato kritéria zvláště významná, je škola oprávněna v případě pochybností o aktuální dlouhodobější způsobilosti ke studiu vyžadovat přehodnocené potvrzení příslušného odborníka (doporučení, vyjádření). Zejména jedná – li se o výuku předmětů ošetřování nemocných či ošetřovatelství. Potvrzení o přezkoumání bude příslušný odborník potvrzovat do
  formuláře, který byl za tím účelem zpracován. V případě nedodání lékařského dobrozdání ve lhůtě do jednoho měsíce od vyžádání přezkoumání, bude toto posuzováno jako porušení školního řádu s následnou sankcí (napomenutí, důtka, podmínka…dle předchozích udělení kázeňských opatření).
 • v případě negativního vyjádření posuzujícího lékaře (studium bez praxe – časově omezené např. na jedno pololetí nebo dle lékaře) nebude možné žáka/studenta klasifikovat za uvedené období a bude nutné klasifikaci doplnit dle článku 5. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

Rozvrh hodin

 • rozvrh hodin je zapsán v třídní knize. Změny v rozvrhu jsou vyvěšeny na nástěnce školy eventuálně na webu Školy. Každá mimořádná změna rozvrhu v daný den bude prokazatelným způsobem oznámena všem žákům/studentům, rodičům/zákonným zástupcům přes webové rozhraní v programu BAKALÁŘI – KOMENS. Žák/student je povinen změny v rozvrhu sledovat.
 • žák je povinen dostavit se na vyučování nejméně 5 minut před jeho zahájením při výuce ve škole, nejméně 10 minut před jeho zahájením ve zdravotnickém zařízení. Opakované pozdní příchody do výuky budou posuzovány jako porušení tohoto Školního řádu a budou projednány se zákonným zástupcem s možností sankcí
 • přechod žáka a studenta na výuku na klinických a externích pracovištích není součástí výuky
 • žák a student je poučen o bezpečnostních předpisech a rizicích při dopravním provozu na komunikacích (záznam).

Vyřizování administrativních záležitostí

 • individuálně si žáci mohou vyřizovat administrativu pouze v úředních hodinách určených
  pro žáky Školy, mimo určenou dobu pouze mimořádně v sekretariátu školy
 • • vyřizování administrativy se provádí v souladu s podmínkami Nařízení EU 2016/679 dle VNITŘNÍHO PŘEDPISU K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pod evidenčním číslem Školy R10_S04_01 VNITŘNÍ SMĚRNICE K GDPR

Služba žáků

Je tvořena v každé třídě dle možností dvojicí žáků z různých skupin. Určuje ji třídní učitel, zpravidla na jeden týden. Služba je zapsána v třídní knize se stanoveným zástupcem pro případ nepřítomnosti vypsané služby.

Zajišťuje tyto úkoly:

 • vyřizuje hromadně administrativu třídy
 • dohlíží na dodržování pořádku ve třídách
 • dohlíží na zákaz větrání o přestávkách bez dozoru vyučujícího
 • zajišťuje třídní knihu v hodinách od druhé vyučovací hodiny (do první ji přináší vyučující a poslední ji odnáší vyučující do sborovny školy)
 • dle pokynů vyučujícího připravuje pomůcky do výuky
 • na začátku každé hodiny ohlašuje učiteli chybějící žáky
 • nedostaví-li se vyučující do 5 minut po začátku hodiny, ohlásí tuto skutečnost ředitelce školy (zástupkyni ředitelky, vedoucí uč. praktické vyuč.)
 • po ukončení vyučování uklidí pomůcky (i při změně učebny), odpovídá za pořádek ve třídě – zvednuté židle, pořádek v lavicích, smazaná tabule, zhasnuté světlo, zavřená okna atd.

Hodnocení prospěchu, pochvaly a kázeňská opatření:

Hodnocení prospěchu chování – klasifikační stupně – tvoří samostatnou přílohu Školního řádu:

 • Chování žáků se hodnotí průběžně – pomocí výchovných opatření – a celkově , tj. stupni chování na vysvědčení.
 • Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
 • Pochvalu, nebo jiné ocenění uděluje třídní učitel, nebo ředitelka Školy, a to na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě podnětu jiné osoby.
  • Pochvala třídního učitele – za výrazný projev školní iniciativy (= pomoc učiteli, záslužná práce pro třídní kolektiv, reprezentace Školy…) či za příkladnou a vzornou práci v daném klasifikačním období.
  • Pochvala ředitelky Školy – za mimořádný projev občanské nebo školní iniciativy, déletrvající příkladná práce, významná reprezentace Školy.
  • Udělení pochvaly oznamuje třídní učitel nebo ředitelka Školy prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly s uvedením důvodu se zaznamená do dokumentace (třídního výkazu a programu BAKALÁŘI).Uděluje se před třídním kolektivem v ústní, nebo písemné formě.

Kázeňská opatření jsou uplatňována v případech porušení pravidel chování či povinností žáků a studentů, které jsou stanoveny Školním řádem a ostatními organizačními pokyny ředitelky školy. Podle závažnosti přestupku a individuálního uvážení třídní učitel, nebo ředitelka Školy ukládá některé z těchto opatření:

 • Napomenutí třídního učitele – za ojedinělý a méně závažný přestupek způsobený zanedbáním některé povinnosti vyplývající ze Školního řádu (opakované pozdní příchody v krátkém časovém rozmezí, zapomínání pomůcek, drobné nedostatky v domácí přípravě, nevhodné chování ve vyučování, vůči spolužákům spíše neuvědomělého charakteru apod.).
 • Důtka třídního učitele – za přestupek závažnějšího charakteru způsobený vědomým porušením Školního řádu (opakované pozdní příchody v delším časovém rozmezí a po upozornění třídním učitelem, opakující se pozdní omlouvání absence, neomluvená
  absence maximálně do výše 6 hodin, nevhodné chování k zaměstnanci školy, spolužákovi, drobný podvod – např. opisování při písemné práci), nebo za jiné opakující se prohřešky v daném klasifikačním období.
 • Důtka ředitelky Školy – za přestupky závažného charakteru způsobené vědomým porušením jedné či více povinností, za úmyslné podvody (omlouvání školní absence, nepřípustné a hrubé chování k zaměstnanci školy či spolužákovi, neomluvená absence delší než jeden den – nad 6 hodin, maximálně do tří dnů při prvním přestupku neomluvené absence), přetrvávající drobné prohřešky – nezlepšení chování po předchozím udělení kázeňského opatření.
 • Podmíněné vyloučení ze studia – se zkušební dobou v max. délce jednoho školního roku, za zaviněné závažné porušení povinností vyplývajících ze Školního řádu, zákonných
  předpisů a jiných organizačních pokynů ředitelky školy.
 • Dopustí – li se žák v určené lhůtě jakéhokoli dalšího zaviněného porušení povinností stanovených zákonem nebo školního řádu, event. jiného předpisu, může ředitelka Školy rozhodnout o jeho vyloučení ze Školy. Za závažné porušení povinností žáků se vždy považují obzvlášť hrubé slovní a fyzické útoky vůči zaměstnancům Školy, spolužákům, či ostatním studentům.
 • Vyloučení ze Školy – je totožné s předchozím bodem. Okamžité vyloučení ze Školy bez zkušební lhůty za výjimečné porušení Školního řádu, právních předpisů (chování s projevy šikanování ať slovního, nebo fyzického charakteru, krádeže ve Škole nebo při praktickém vyučování na klinických pracovištích, prokázané držení či distribuce a požívání omamných a psychotropních látek apod.).

Pozn.: Uvedená kritéria jsou pouze orientační, každý přestupek je posuzován individuálně a přihlíží se ke konkrétním okolnostem projednávaného přestupku.

Kázeňská opatření se udělují před třídním kolektivem, a jsou zpravidla předem projednána s ředitelkou Školy, výchovným poradcem, metodikem prevence rizikového chování a pedagogickou radou. Kázeňská opatření jsou udělována v písemné formě. O kázeňských opatřeních informuje třídní učitel prokazatelným způsobem zákonné zástupce žáka. Veškerá
kázeňská opatření s uvedením důvodu jejich udělení zaznamenávají třídní učitelé do dokumentace žáka.

Na původním zpracování se podílely:

Mgr. Jana Urbanová, Mgr. Petra Hoffmannová, Mgr. Ilona Kopecká, Mgr. Barbora Sojáková, Mgr. Dana Metelcová, Mgr. Iva Zelinková, Mgr. Marie Kárníková, Mgr. Irena Zappeová.

Tento aktualizovaný Školní řád na základě legislativních změn a doporučení MZ ČR byl projednán a schválen na pedagogické radě PER ROLLAM dne 29. 09. – 01. 10. 2020 a Školskou radou PER ROLLAM 02. 10. 2020.

Školní řád nabývá účinnosti 05. 10. 2020 a nahrazuje Školní řád ze dne 03. 09. 2018 i s jeho následnými dodatky.

Mgr. Jana Urbanová v. r.
ředitelka školy

Dokument ke stažení ve formátu .pdf zde: Školní řád