Přeskočit na obsah

Sankční řád

Dokument ke stažení ve formátu .pdf zde: Sankční řád

(nedílnou součástí Školního řádu)

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, vydává v souladu s § 31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a aktuálním znění, a na základě projednání s pedagogickou radou dne 18. 11. 2014 následující „sankční řád“, jehož posláním a cílem je sjednocení přístupů při řešení výchovných problémů žáků/studentů (dále jen Ž/S) školy v rámci výchovně-vzdělávacího procesu na škole.

1/ Bude-li Ž/S přistižen při konzumaci nebo distribuci tabákových výrobků v prostorách školy a jejího areálu nebo během školní akce (např. školní výlet, exkurze, adaptační pobyt, sportovní kurz, lyžařský kurz, divadelní a filmové představení, soutěž pořádaná mimo naší školu, výuka na externím pracovišti, apod.):

 • konzumace: 1x – důtka TU, 2x – důtka ŘŠ, 3x – podmíněné vyloučení; při trojnásobném opakování přestupku může být Ž/S udělena také snížená známka z chován
 • distribuce a prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let; podmíněné vyloučení nebo vyloučení Ž/S ze vzdělávání

2/ Bude-li Ž/S přistižen při konzumaci, držení nebo distribuci alkoholu v prostorách školy a jejího areálu nebo během školní akce:

 • konzumace či držení: 1x – snížená známka z chování, při dalším opakování přestupku může být Ž/S až vyloučen ze vzdělávání
 • podávání nebo prodej alkoholu osobám mladším 18 let: podmíněné vyloučení nebo vyloučení Ž/S ze vzdělávání.

3/ Neomluvené pozdní příchody do vyučovacích hodin (zhodnotí TU):

 • 2 x za pololetí – napomenutí TU
 • 3 x za pololetí – důtka TU
 • 4 x za pololetí – důtka ŘŠ
 • vícekrát za pololetí – může být udělena snížená známka z chování.

4/ Neomluvená absence

Pokud nebude Ž/S omluven průkazným a ověřitelným způsobem po skončení své nepřítomnosti ve škole nejpozději do tří dnů u příslušného TU, bude jeho absence považována za neomluvenou a následně řešena těmito kázeňskými opatřeními:

 • 1 – 5 neomluvených hodin – důtka TU
 • 6 – 10 neomluvených hodin – důtka ŘŠ
 • 11 – 24 neomluvených hodin – snížená známka z chování (2. stupeň)
 • více než 25 neomluvených hodin – snížená známka z chování (3. stupeň), popř. až vyloučení Ž/S ze vzdělávání.

Legitimnost omluvenky posuzuje třídní učitel.

5/ Prokázané nevhodné násilné chování nebo psychické týrání spolužáka bude řešeno některým z následujících opatření:

 • důtka třídního učitele
 • důtka ředitele školy
 • podmíněné vyloučení nebo vyloučení Ž/S ze vzdělávání
 • vyrozumění policejního orgánu, dojde-li k závažnějšímu případu.

6/ Bude-li Ž/S přistižen při konzumaci, držení nebo distribuci návykových látek v prostorách školy nebo při školní akci:

 • konzumace návykových látek v prostorách školy nebo při školní akci:
 • podmíněné vyloučení nebo vyloučení Ž/S ze vzdělávání
 • držení návykových látek v menším množství: snížená známka z chování, při opakování přestupku pak podmíněné vyloučení
  nebo vyloučení Ž/S ze vzdělávání
 • držení návykových látek ve větším než malém množství:
  bude řešeno ve spolupráci s PČR a příslušnými orgány
 • distribuce návykových látek: vyloučení Ž/S ze vzdělávání na škole; řešení společně s PČR.

7/ Ostatními drobnými přestupky proti školnímu řádu, které budou řešeny napomenutím nebo důtkou TU, jsou:

 • a/ nesprávný postup při omlouvání absencí dle školního řádu školy
 • b/ nepovolené použití mobilního telefonu na kulturních a společenských akcích pořádaných školou
 • c/ neplnění povinností služby
 • d/ nevhodné chování (vyrušování) ve vyučovací hodině nebo na školních, kulturních a společenských akcích
 • e/ pohyb po budově školy ve venkovní obuvi
 • f/ vulgární vyjadřování
 • g/ nevhodné chování o přestávkách
 • h/ manipulace s okny bez dohledu učitele
 • i/ použití mobilního telefonu bez souhlasu učitele.

Případy opakování drobných přestupků budou řešeny udělením kázeňských opatření vyššího stupně.

8/ Ostatními závažnými přestupky proti školnímu řádu, které budou řešeny minimálně důtkou ŘŠ, jsou:

 • a/ nevhodné chování k zaměstnancům školy (tj. chování, které je proti společenským normám)
 • b/ úmyslné poškozování školního majetku (dle hodnoty); v případě poškození hodnotnějších předmětů může být Ž/S udělena i snížená známka z chování a případ může být rovněž předán Policii ČR
 • c/ ničení majetku Ž/S a zaměstnanců školy (dle hodnoty); v případě poškození hodnotnějších předmětů může být Ž/S udělena i snížená známka z chování a případ může
  být rovněž předán Policii ČR
 • d/ pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu Ž/S a zaměstnanců
  školy
 • e/ podvod; v případech závažnějších podvodů může být udělena Ž/S i snížená známka z chování a případ může být předán Policii ČR
 • f/ sezení na parapetech otevřených oken
 • g/ svévolné opuštění areálu školy v době školního vyučování nebo opuštění externího místa výuky nebo školní akce.

Při opakovaném porušení závažných přestupků nemusí sankce postupovat podle stupnice kázeňských opatření.

9/ Ostatní hrubé přestupky proti školnímu řádu, řešené sníženou známkou z chování, podmíněným vyloučením nebo vyloučením Ž/S ze vzdělávání na škole, jsou:

 • a/ krádež; u závažnějších krádeží může být případ předán Policii ČR
 • b/ projevy rasismu a propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřující k potlačení práv jedince nebo skupiny osob
 • c/ nošení předmětů, které by ostatní mohly zranit (nože, výbušniny, zbraně…) do školy a na akce pořádané školou
 • d/ zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky Ž/S vůči Ž/S a zaměstnancům školy.

10/ Poznámky

 • Pokud se Ž/S dopustí jiného jednání či chování, které není řešeno v bodech 1 – 9 tohoto řádu a které bude shledáno TU nebo pedagogickou radou jako přestupek proti vnitřnímu řádu školy, může být Ž/S udělen kázeňský postih podle závažnosti jeho přestupku v souladu se stupnicí kázeňských opatření.
 • Na základě projednání v pedagogické radě nebo s ŘŠ mohou být některé stupně kázeňských opatření „přeskočeny“.
 • udělení snížených známek z chování nebo o podmíněném vyloučení a vyloučení ze vzdělávání na škole rozhoduje ředitel/ka školy na základě projednání v pedagogické radě.
 • Udělená kázeňská opatření mají „platnost“ po dobu příslušného školního roku, v němž byla udělena.

SANKČNÍ ŘÁD byl schválen na pedagogické radě dne 18. 11. 2014 a je nedílnou součástí ŠKOLNÍHO ŘÁDU SZŠ a VOŠ zdravotnické, Liberec, Kostelní 9. SANKČNÍ ŘÁD byl schválen Školskou radou SZŠ a VOŠ zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, dne 20. 10. 2014 SANKČNÍ ŘÁD nabývá účinnosti dnem 01. 02. 2015.

V Liberci dne 05. 01. 2015

Mgr. Jana Urbanová
ředitelka školy

Dokument ke stažení ve formátu .pdf zde: Sankční řád