Přeskočit na obsah

Zásady pro hodnocení studentů Vyšší odborné školy zdravotnické

(jsou nedílnou součástí Školního řádu)

ZPRACOVÁNY DLE

 • Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb.
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb.
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení a klasifikace studentů VOŠ

Dokument vychází z ustanovení § 96 – §103 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, vyhlášky MŠMT č.10/2005 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 470/2006 Sb. v platném znění a je součástí Školního řádu.

1. Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání

Školní rok se člení na dvě období:

 • zimní období trvá od 1. září do 31. ledna
 • letní období trvá od 1. února do 31. srpna.

Začátek a konec školní výuky v zimním a letním období, období pro samostatné studium a získání hodnocení v řádném termínu, školních prázdnin, případně další členění školního roku stanoví vzdělávací program.

Student je hodnocen vždy za příslušné období. Předměty a způsob hodnocení jsou stanoveny vzdělávacím programem.

Každý vyučující předmětu zveřejní před zahájením výuky program vyučovacího předmětu včetně požadavků kladených na studenty v průběhu období, u zkoušky, jakož i podmínky stanovené pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu. Pro hodnocení studenta (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška) je též podmínkou splnění 80 % účast v teoretickém vyučování daného předmětu a 80 % účast na Odborné praxi bloku 1 a 2 na každém vypsaném oddělení. 100 % účast je vyžadována na ošetřovatelské odborné a prázdninové praxi ve 3letém programu studia. Dokladem splnění požadovaného počtu hodin odborné praxe obou bloků je zápis v Záznamu z praktické výuky.

Dokladem o vzdělávání ve vyšší odborné škola je výkaz o studiu.

2. Hodnocení studentů

Vyhláška MŠMT č.10/2005 Sb, § 5, ve znění pozdějších předpisů a nařízení

Formy hodnocení studentů:

 • průběžné hodnocení,
 • zápočet,
 • klasifikovaný zápočet,
 • zkouška.

Průběžné hodnocení se může uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, v praktickém vyučování, v ošetřovatelské odborné praxi a při exkurzích. Vyučující provádí průběžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkolů, semestrálními pracemi. Výsledky průběžného hodnocení mohou být zohledněny při zkoušce, klasifikovaném zápočtu a zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžné hodnocení nezapisuje. Průběžně se hodnocení zapisuje do programu BAKALÁŘI.

Zápočet se uděluje za splnění požadavků stanovených programem předmětu. Zápočet uděluje vyučující předmětu. Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem „započteno“, k čemuž se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje.

Klasifikovaný zápočet navíc hodnotí a klasifikuje jako u zkoušky, jak student splnil požadavky zápočtu.

Zkouškami se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem.

Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanou.

Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami:

 • a) 1 – výborně,
 • b) 2 – velmi dobře,
 • c) 3 – dobře,
 • d) 4 – nevyhověl/a.

V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a připojí datum a podpis.

Zkoušející určí termíny pro konání klasifikovaných zápočtů a zkoušek z jednotlivých předmětů v dostatečném počtu a časovém předstihu.

Zkoušky je možno opakovat dvakrát.

3. Komisionální zkouška

Forma komisionální zkoušky se použije vždy v případě konání druhé opravné zkoušky a dále v případech, kdy student požádal ředitelku školy o přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení svého vzdělávání. Tuto formu lze dále použít v případě konání rozdílové zkoušky a v případech, kdy to stanoví vzdělávací program. (např. odborná praxe)

Termín komisionální zkoušky je stanoven tak, aby byl znám studentovi nejméně 7 dní před jejím konáním. Pokud je termín prokazatelně dohodnutý se studentem, není předchozí oznámení nutné.

Komisi jmenuje ředitelka školy.

Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. Protokol o komisionální zkoušce se stává součástí pedagogické dokumentace studenta.

Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku.

Výsledek komisionální zkoušky, který je konečný, sdělí ředitelka školy prokazatelným způsobem studentovi. Další přezkoušení není možné s výjimkou případů, kdy tuto formu hodnocení stanovil vzdělávací program.

Student se může ze závažných důvodů z komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději den před jejím zahájením. V takovém případě ředitelka školy stanoví, případně se studentem dohodne náhradní termín zkoušky. Z náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze jednou.

Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy, jeho omluva nebyla uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Student se může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů písemně omluvit i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. O uznání závažnosti důvodů rozhoduje ředitelka školy.

Konkrétní obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitelka školy v souladu se vzdělávacím programem. Zkouška může být ústní, písemná nebo praktická podle charakteru vyučovacího předmětu; formy zkoušky se mohou kombinovat.

Komisionální zkouška je veřejná s výjimkou písemné zkoušky a jednání zkušební komise o hodnocení studenta; praktická zkouška v klinických podmínkách je neveřejná z důvodu ochrany soukromí pacienta.

Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené vzdělávacím programem.

V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitelka školy termín, do kterého musí být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období.

Studentovi, který nesplnil podmínky stanovené vzdělávacím programem může ředitelka povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

4. Absolutorium

Zákon č. 561 / 2004 Sb. §§ 100 – 102 a vyhláška MŠMT č.10 / 2005 Sb.§ 7 -9 v platném znění a ve znění pozdějších předpisů a nařízení.

Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

Řádný termín absolutoria vypisuje ředitelka školy.

Řádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny musí být zveřejněny nejméně 1 měsíc předem na viditelném a přístupném místě ve škole.

Hodnocení absolutoria

Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami:

 • a) 1 – výborně,
 • b) 2 – velmi dobře,
 • c) 3 – dobře,
 • d) 4 – nevyhověl/a.

Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni:

 • a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2- velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50,
 • b) prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3-dobře,
 • c) neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku prospěchu 4 – nevyhověl.

Absolutorium se koná před zkušební komisí s výjimkou jednání komise o hodnocení studenta.

Neprospěl-li student u některé zkoušky nebo neobhájil –li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí.

Pokud se student ke zkoušce nebo obhajobě nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo studenta konat opravnou zkoušku.

Absolutorium lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

V Liberci dne 23. 08. 2012

Mgr. Jana Urbanová
ředitelka školy

Dokument ke stažení ve formátu .pdf zde:
Zásady pro hodnocení žáků Vyšší odborné školy zdravotnické