Home » Žáci a studenti » Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

Aktuální informace k maturitní zkoušce – termíny, kritéria atd.

Stanovení termínů zkoušek pro školní rok 2022-2023 – Liberec a Česká Lípa

Český jazyk a literatura

1. Didaktický test z českého jazyka a literatury

Informace týkající se didaktického testu z českého jazyka a literatury naleznete na oficiálních stránkách organizátora této části maturitní zkoušky zde:

Cermat – didaktický test z českého jazyka a literatury

Ideální pro maturitní přípravu:

Maturitní didaktické testy z českého jazyka a literatury z minulých let maturit ke stažení

2. Písemná práce z českého jazyka a literatury a ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Kritéria pro maturitní písemnou práci z ČJL a maturitní ústní zkoušku z ČJL .pdf

Ideální pro maturitní přípravu:

Typová zadání maturitních písemných prací z českého jazyka a literatury z minulých let maturit ke stažení pro domácí přípravu k maturitě

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:

Student si vybírá 20 literárních děl:

  • Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura do konce 19. století – min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola pro daný školní rok:

Tituly děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce 2022-2023 .pdf

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Seznam vlastních literárních děl k ústní části maturitní zkoušky z ČJL 2022-2023 .doc

Cizí jazyk

1. Didaktický test z cizího jazyka

Anglický jazyk

Informace týkající se didaktického testu z anglického jazyka naleznete na oficiálních stránkách organizátora této části maturitní zkoušky zde:

Cermat – didaktický test z anglického jazyka a literatury

Ideální pro maturitní přípravu:

Maturitní didaktické testy z angličtiny z minulých let maturit ke stažení

Německý jazyk

Informace týkající se didaktického testu z německého jazyka naleznete na oficiálních stránkách organizátora této části maturitní zkoušky zde:

Cermat – didaktický test z německého jazyka a literatury

Ideální pro maturitní přípravu:

Maturitní didaktické testy z němčiny z minulých let maturit ke stažení

2. Písemná práce z cizího jazyka a ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

Kritéria pro maturitní písemnou práci z Cizích jazyků a maturitní ústní zkoušku z Cizích jazyků .pdf

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách .pdf

2.1 Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Ředitel/ka školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas.

Anglický jazyk

Ideální pro maturitní přípravu:

Typová zadání maturitních písemných prací z angličtiny z minulých let maturit ke stažení pro domácí přípravu k maturitě

Německý jazyk

Ideální pro maturitní přípravu:

Typová zadání maturitních písemných prací z němčiny z minulých let maturit ke stažení pro domácí přípravu k maturitě

2.2 Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

Ředitel/ka školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Ústní zkouška z cizího jazyka koresponduje s podmínkami všech profilových zkoušek konaných formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí dle § 16 vyhlášky  č. 177/2009 Sb., tj. i zkoušek z cizího jazyka konaných v profilové části v letech předcházejících. Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí musí být monotematické.

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M (zdravotnický asistent) je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava
k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut (dle rozhodnutí ředitele/ky školy). Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Anglický jazyk

Tematické okruhy k ústní zkoušce – předmět Anglický jazyk – školní rok 2022-2023 .pdf

Německý jazyk

Tematické okruhy k ústní zkoušce – předmět Německý jazyk – školní rok 2022-2023 .pdf

Matematika

Podívejte se na informace z oficiálního zdroje státní maturity týkající se maturitní zkoušky z matematiky zde.

Ideální pro maturitní přípravu:

Maturitní didaktické testy z matematiky z minulých let ke stažení

Profilové zkoušky

Profilovými zkouškami se rozumí všechny zkoušky, které jsou v kompetenci školy:

  • Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška – POVINNÉ ZKOUŠKY
  • Cizí jazyk (anglický nebo německý) – písemná práce a ústní zkouška – POVINNÉ ZKOUŠKY
  • Ošetřování nemocných – praktická zkouška v nemocnici – POVINNÁ ZKOUŠKA
  • Ošetřovatelství – ústní zkouška – POVINNÁ ZKOUŠKA
  • Somatologie nebo Psychologie a komunikace – student si zvolí jeden z těchto předmětů a z něj POVINNĚ skládá ústní zkoušku
  • Přírodovědný základ – ústní zkouška – NEPOVINNÁ ZKOUŠKA

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022-2023 a maturitní témata .pdf

Archiv školního blogu