Home » Žáci a studenti » Maturita

Maturita

Rozhodnutí ředitelky školy o složení maturitní zkoušky pro aktuální školní rok

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021-2022 .pdf

Hodnocení žáka/žákyně při vykonávání profilové maturitní zkoušky .pdf

Rozhodnutí o složení maturitní zkoušky pro školní rok 2021-2022 .pdf – již brzy zde

Harmonogram pro maturující ročníky 2021-2022

Informace o termínech didaktických testů naleznete na oficiálním zdroji zde:

Termíny společné části maturit – didaktické testy

Informace o termínech profilové a ústní části maturity naleznete zde:

Termíny profilové a ústní části maturity – již brzy zde

Český jazyk a literatura

1. Didaktický test z českého jazyka a literatury

Informace týkající se didaktického testu z českého jazyka a literatury naleznete na oficiálních stránkách organizátora této části maturitní zkoušky zde:

Cermat – didaktický test z českého jazyka a literatury

Ideální pro maturitní přípravu:

Maturitní didaktické testy z českého jazyka a literatury z minulých let maturit ke stažení

2. Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Pro písemnou práci ředitel/ka školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas; v případě stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den
a čas písemnou práci žáci těchto oborů.

Ideální pro maturitní přípravu:

Typová zadání maturitních písemných prací z českého jazyka a literatury z minulých let maturit ke stažení pro domácí přípravu k maturitě

3. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Ředitel/ka školy určil/a v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60 literárních děl. Zároveň ředitel/ka školy stanovil/a kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria platí i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem/kou školy; nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli/ce školy nebo jím pověřené osobě do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut (dle rozhodnutí ředitele školy). Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 31. 3., resp. do 30. 6. vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Student si vybírá 20 literárních děl:

  • Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura do konce 19. století – min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola:

Tituly děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce 2021-2022

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Cizí jazyk

1. Didaktický test z cizího jazyka

Anglický jazyk

Informace týkající se didaktického testu z anglického jazyka naleznete na oficiálních stránkách organizátora této části maturitní zkoušky zde:

Cermat – didaktický test z anglického jazyka a literatury

Ideální pro maturitní přípravu:

Maturitní didaktické testy z angličtiny z minulých let maturit ke stažení

Německý jazyk

Informace týkající se didaktického testu z německého jazyka naleznete na oficiálních stránkách organizátora této části maturitní zkoušky zde:

Cermat – didaktický test z německého jazyka a literatury

Ideální pro maturitní přípravu:

Maturitní didaktické testy z němčiny z minulých let maturit ke stažení

2. Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Ředitel/ka školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas.

Anglický jazyk

Ideální pro maturitní přípravu:

Typová zadání maturitních písemných prací z angličtiny z minulých let maturit ke stažení pro domácí přípravu k maturitě

Německý jazyk

Ideální pro maturitní přípravu:

Typová zadání maturitních písemných prací z němčiny z minulých let maturit ke stažení pro domácí přípravu k maturitě

3. Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

Ředitel/ka školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Ústní zkouška z cizího jazyka koresponduje s podmínkami všech profilových zkoušek konaných formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí dle § 16 vyhlášky  č. 177/2009 Sb., tj. i zkoušek z cizího jazyka konaných v profilové části v letech předcházejících. Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí musí být monotematické.

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M (zdravotnický asistent) je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava
k ústní zkoušce trvá 15 až 20 minut (dle rozhodnutí ředitele/ky školy). Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Anglický jazyk

Tematické okruhy k ústní zkoušce – předmět Anglický jazyk – školní rok 2021-2022

Německý jazyk

Tematické okruhy k ústní zkoušce – předmět Německý jazyk – školní rok 2021-2022

Matematika

Podívejte se na informace z oficiálního zdroje státní maturity týkající se maturitní zkoušky z matematiky zde.

Ideální pro maturitní přípravu:

Maturitní didaktické testy z matematiky z minulých let ke stažení

Profilové zkoušky

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021-2022 .pdf – již brzy zde

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020-2021 .pdf

V tomto dokumentu výše naleznete informace týkající se povinných zkoušek profilové části, kterými jsou písemná a ústní zkouška z českého jazyka a literatury, písemná a ústní zkouška z cizího jazyka (anglického nebo německého), ošetřování nemocných a ošetřovatelství a dále informace týkající se nepovinných zkoušek profilové části, kterými jsou Psychologie a komunikace, Somatologie a Přírodovědný základ. Základní informace o termínech profilových zkoušek je rovněž k dispozici.

Odborné předměty: Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných (povinné části profilové zkoušky) i nepovinné části profilové zkoušky (Psychologie a komunikace, Somatologie, Přírodovědný základ)

Dokument o profilových maturitních zkouškách z odborných předmětu 2021-2022 .pdf – již brzy zde

Dokument o profilových maturitních zkouškách z odborných předmětu 2020-2021 .pdf

Maturitní vysvědčení

Dodatek k maturitnímu vysvědčení (europass)

Dle opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky se pro absolventy, kteří odpracovali nejméně 160 hodin v rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového zákona, v rámci pracovněprávního vztahu, v rámci praktického vyučování nebo na základě svého rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví, a využijí této výjimky při maturitní zkoušce, mění podoba dodatku.

Archiv školního blogu