Přeskočit na obsah

Informace o přijímání uchazečů do vyššího ročníku vyšší odborné školy zdravotnické, do akreditovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma vzdělávání

V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 5a odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s metodickým pokynem k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 95 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, při přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra pro přijetí do vyššího ročníku než prvního vyhlášeným Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dne 1. září 2017 pod č. j. MSMT-20785/2017-1 je umožněno uchazečům o vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra, na vyšší zdravotnické škole po získání způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), kdy uchazeč byl v souladu s § 95 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, být přijat do vyššího ročníku než prvního po splnění níže uvedených podmínek.

Uchazeč musí doručit ředitelce školy:

  1. Žádost o přijetí do vyššího ročníku s částečným uznáním vzdělání – přihláška
  2. Potvrzení zdravotní způsobilosti studia oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra (uchazeč musí splňovat podmínky zdravotní způsobilosti, stanovené nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)
  3. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  4. Kurikulární dokumenty pro srovnání školního vzdělávacího programu

Všechny výše uvedené dokumenty je nutno podat nejpozději do 31.5.2021.

Kritérium pro přijetí do druhého ročníku oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě vzdělávání:

  • Absolvování rozdílové zkoušky z odborných předmětů
  • Možno využít konzultace v rámci přípravného semináře: 11. 6. 2021 – na akci je nutno se předem do 31.5.2021 přihlásit na studijním oddělení VOŠ – e-mail: petra.hyskova@szs-lib.cz
    • akce se uskuteční při min. počtu 5 osob

Pokud splní výše uvedené kritérium více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritéria.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku ke stažení