Home » Studium na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci » Přijímací řízení na SŠ – Zdravotnický asistent

Přijímací řízení na SŠ – Zdravotnický asistent

Zde naleznete detailní informace týkající se přijímacího řízení pro obor Zdravotnický asistent naší Střední zdravotnické školy v Liberci a odloučeném pracovišti v České Lípě. Dozvíte se, jaká kritéria jsou pro přijímací řízení stanovena, jaké počty bodů je možné v jakém kritériu přijímacího řízení získat, jak vznikne pořadí přijatých uchazečů a mnoho dalších informací o přijímacím řízení na naší školu.

Přijímací řízení – Zdravotnický asistent 53-41-M/01

Oficiální dokument o přijímacím řízení do Liberce ke stažení zde:
Přijímací řízení Zdravotnický asistent Liberec 2018.pdf

Oficiální dokument o přijímacím řízení do pracoviště v České Lípě ke stažení zde:
Přijímací řízení Zdravotnický asistent Česká Lípa 2018.pdf
V případě jakýchkoliv dotazů o odloučeném pracovišti v České Lípě nás neváhejte kontaktovat na tel. číslech:
+420 482 710 016 (sekretariát ředitelky školy) nebo +420 485 100 750 (ředitelka školy)

 • 1. kolo přijímacího řízení pro obor Zdravotnický asistent se koná:
  12. 4. 2018 a 16. 4. 2018
 • Počet přijatých uchazečů je maximálně 60 (Liberec) a 30 (pracoviště Česká Lípa)
 • Uchazeč v 1. kole přijímacího řízení přijímací zkoušku koná dle jednotného zadání MŠMT z Českého jazyka a Matematiky.
 • Přihlášky je nutné doručit nejpozději do 1. března 2018.
 • Přijetí uchazeče se uskuteční na základě hodnocení dle následujících kritérií:
 • Výsledky ze ZŠ v 1. pololetí 9. ročníku – max. 55 bodů
 • Výsledky ze ZŠ ve 2. pololetí 8. ročníku – max. 55 bodů
 • Výsledky z jednotlivých předmětů z 1. pololetí 9. ročníku – max. 75 bodů
 • Zapojení do zdravotnického kroužku, účast na olympiádách, studium 3. ročníku nebo absolvování studia oboru Ošetřovatel – max. 15 bodů
 • Výsledky jednotného testování dle MŠMT – max. 300 bodů
 • Výsledky jednotného testování budou vyhodnocovány dle oficiálních výsledných kritérií zadavatele testování.
 • Maximální počet bodů celkem je 500.
 • Je-li uchazečem o studium cizinec, který pobývá na území ČR oprávněně a není z českého jazyka hodnocen, pak je součástí přijímacího řízení i ověření znalosti českého jazyka. Formou tohoto ověření je pohovor. Ostatní uchazeči musí být ze všech předmětů hodnoceni.

Přihláška ke studiu pro obor Zdravotnický asistent na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické

Přihláška ke studiu .pdf

Přidělování bodů za jednotlivé části přijímacího řízení oboru Zdravotnický asistent

Body za 1. kritérium jsou přidělovány podle následujícího klíče:

 • průměr výsledků vzdělávání (od-do) = počet přidělených bodů
  • 1,00-1,25 = 55 bodů
  • 1,26-1,36 = 50 bodů
  • 1,37-1,60 = 45 bodů
  • 1,61-1,90 = 40 bodů
  • 1,91-2,20 = 35 bodů
  • 2,21-2,40 = 30 bodů
  • 2,41-2,50 = 25 body
  • Od 2,51 = 20 bodů

Body za hodnocení v jednotlivých předmětech, a to z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky, přírodopisu a chemie na vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku budou přidělovány následovně (ze všech předmětů musí být žák hodnocen. Je-li žák, uchazeč cizinec, není státním občanem České republiky, pobývá na území ČR oprávněně a není z českého jazyka hodnocen, pak součástí přijímacího řízení je ověření českého jazyka formou pohovoru:

předmět známka počet bodů
Český jazyk 1 15
2 10
3 5
Cizí jazyk 1 15
2 10
3 5
Matematika 1 15
2 10
3 5
Přírodopis 1 15
2 10
3 5
Chemie 1 15
2 10
3 5

Maximální počet získaných bodů = 75 (všechny sledované předměty hodnoceny známkou “výborný”)

V případě, že ZŠ, ze které se žák hlásí, používá jiný název předmětu spadajícího do daného vzdělávacího oboru podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, bude hodnocen předmět, který svým obsahem a zaměřením odpovídá danému vzdělávacímu oboru.

Při rovnosti bodů budou o přednosti rozhodovat pomocná kritéria v tomto pořadí:

 1. Počet bodů za výsledky z 1. pololetí 9. ročníku (bod 1.)
 2. Počet bodů za výsledky z 1. pololetí 8. ročníku (bod 2.)
 3. Počet bodů za výsledky v jednotlivých předmětech (bod 3.)
 4. Procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z Českého jazyka ověřující porozumění textu z maximálně dosaženého počtu bodů za tyto úlohy (bod 4.) Zaokrouhleno na celá procenta.
 5. Procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy (ČJ) z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy (bod 5.). Zaokrouhleno na celá procenta.
 6. Procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z Matematiky (dále jen MA)  z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy (bod 6.). Zaokrouhleno na celá procenta.
 7. Procentuální podíl počtu bodů za úlohy z MA ověřující osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy (bod 7.). Zaokrouhleno na celá procenta.

Ke každé přihlášce bude přiřazen kód. Dle dosaženého počtu bodů bude sestaveno pořadí, na základě kterého bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí uchazeče. V termínu stanoveném zákonem bude tato skutečnost oznámena uchazeči zveřejněním výsledků na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě ve škole s předpokládaným termínem 28. 04. 2018. Informace o přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k osobnímu převzetí dle zákonných norem a časového harmonogramu organizace zajišťující distribuci výsledků (CERMAT).

Jelikož má každý žák možnost dát k přijímacímu řízení 2 přihlášky (může být přijat i na jinou školu a v případě nedoložení zápisového lístku se zvyšuje šance na přijetí i pro ty, kteří splnili podmínky přijetí, ale nebyli pro vysoký počet uchazečů přijati), proto doporučujeme při eventuálním nepřijetí na naší školu podat po obdržení rozhodnutí Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

V Liberci, 18. 1. 2018
Mgr. Jana Urbanová
ředitelka školy

Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školu