Přeskočit na obsah

Teachers on the Move – stáž pedagogů na Islandu v rámci programu Norské fondy a Fondy EHP

eea-grants-island

Podívejte se na informace týkající se projektu Teachers on the Move.

Have a look at the report from the Teachers on the Move project.

Grant: Program CZ07 – projekt mobilit v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů EHP

Partnerství mezi:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, Liberec, Czech Republic a Fjölbrautarskólinn í Breiðholti – FB-College, Reykjavík, Iceland

Cíl:

Náplní projektu bylo stínování organizované pro učitele ošetřovatelství, pro koordinátora mezinárodních aktivit a pro management obou škol. Čtyři islandské učitelky přijely do Liberce stínovat české partnery v listopadu 2015 a čtyři české učitelky odjely do Reykjavíku stínovat islandské kolegy v dubnu 2016. Učitelky ošetřovatelství stínovaly kolegyně během hodin ošetřovatelství. Mezinárodní koordinátorky se zaměřily na možnosti spolupráce a diskutovaly o možnostech studentů získávat zkušenosti v zahraničí. Manažerky porovnávaly práci školního managementu, osnovy, hodnocení studentů apod.

Hlavním cílem:

byla mobilita osob zabývajících se vzděláváním v ošetřovatelství za účelem sdílení zkušeností a získání nových podnětů k pedagogické práci, získávání informací k problematice ošetřovatelské péče na nemocničních odděleních i v institucích zabývajících se následnou péčí. Účastnice projektu se dozvídaly o pečovatelských standardech aplikovaných v zemi partnerů, o pravidlech bezpečnosti, navštívily jednotlivá zařízení a prohlédly si jejich vybavení, vybavení škol a diskutovaly o možnostech dalšího vzdělávání a profesního rozvoje, seznamovaly se s příklady dobré praxe.

Cílové skupiny:

učitelky ošetřovatelství, management školy – ředitelka, zástupce školy, vedoucí odborné praxe, koordinátorky mezinárodních projektů

Dosažené výsledky:

Dozvěděly jsme se o organizaci odborné praxe, zabývaly jsme se standardy ve vzdělávání a získaly inspiraci k metodám udržování kvality ve vzdělávání. Získaly jsme širší náhled na uplatnění studentů na mezinárodním poli – studia, kurzy, zaměstnání, kempy, dobrovolnictví. Sdílením zkušeností jsme získaly nové podněty pro náš profesní rozvoj. Diskutovaly jsme o odlišnostech v poskytování ošetřovatelské péče. Naše zkušenosti jsme sdílely i s dalšími členy učitelského sboru. Věříme, že nové informace a podněty a diskutovaná problematika obohatí nejenom nás, účastníky, ale i naše kolegy a následně i naše studenty.

Doufáme, že na tento projekt mobilit navážeme i následnou spoluprací – ať studentskými mobilitami či projektem spolupráce.

Zapojení partnerů:

Obě partnerské organizace byly zapojeny rovnoměrně, obě připravovaly, realizovaly a evaluovaly program pro svého partnera, celý projekt jsme společně zhodnotili v dubnu při setkání na Islandu. Po celou dobu trvání projektu jsme oba partneři byli v kontaktu přes e-mail, fcb a WhatsApp.

Aktivity:

Čtyři islandští účastníci a čtyři čeští účastníci stínovali své partnery během každodenních pracovních činností ve škole i mimo školu, např. při praxi v nemocnici či při exkurzích. Diskutovali jsme o denní pracovní rutině, o úvazcích učitele, o studijních materiálech používaných při výuce, o uchovávání dat, porovnávali jsme různé metody a přístupy ve výuce, užití ICT, zabývali jsme se motivací studentů ke studiu i profesi, hodnocením studentů, kritérii certifikace, zadáváním úkolů (projektů, seminárních prací, prezentací), vybavením a pomůckami pro výuku, osnovami, plánováním školního roku, možnostmi mezinárodních aktivit, kvalifikací učitelů apod.

Islandským účastníkům jsme kromě jiného představili i náš Integrovaný záchranný systém a navštívili jsme jeho některá pracoviště – dispečink IZS, heliport, požární stanici a účastnili jsme se s nimi cvičení IZS realizovaného ve spolupráci s Červeným křížem a Vězeňskou službou.

Čeští účastníci navštívili partnerskou školu – proběhla setkání s učiteli ošetřovatelství, s koordinátorkou mezinárodních aktivit, stínování ve výuce ošetřovatelství. Účastnili jsme se několika exkurzí do různých zdravotnických zařízení a do různých nemocnic jak v Reykjavíku, tak v Akranes. Vyslechli jsme si přednášku o systému zdravotnické péče na Islandu, navštívili jsme maják v Akranes jako ukázku dobrovolnického počinu.

Během našich mobilit jsme shledali mnoho společného, zároveň i mnoho odlišného a tak se naše pracovní aktivity denně protahovaly až do pozdních večerních hodin, kdy jsme při neformálních, přátelských setkáních měli možnost poznávat zvyklosti země partnera, kulturní odlišnosti a vyšel nám i čas na poznávání krajiny (večerní setkání na chatě jedné z islandských účastnic, večeře v prostředí Českého ráje apod.).

Kontakt

Koordinátor projektu: Mgr. Dana Metelcová, dmetelcova@gmail.com

Prezentace z České republiky zde: Teachers on the Move v České republice

Prezentace z Islandu zde: Teachers on the Move Island

More information about the project in English:

Project: Teachers on the Move

Partnership:

Between Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, Liberec, Czech Republic

and

Fjölbrautarskólinn í Breiðholti – FB-College, Reykjavík, Iceland 

Grant:

  • Programme CZ07 – EEA Scholarship Programme
  • Bilateral Scholarship Programme

Goals:

The basis was job shadowing organized for teachers of nursing, for international coordinators and for management of both schools. Four Icelandic teachers went to Liberec to shadow Czech partners in November 2015; four Czech teachers went to Reykjavik to shadow Icelandic colleagues during April 2016. Teachers of nursing shadowed their colleagues during lessons of nursing. International coordinators focused on the possibilities of future cooperation and they discussed the opportunities for students to get experience abroad. The managers concentrated on school management, curricula and ways of overcoming obstacles.

The main objective

The main objective was a mobility of persons dealing with nursing education to share experience and to get new inputs for their work. The goal was their professional development and gaining information about issues concerning ways of nursing care – active care and follow-up care. The next goal was to get to know about methods of care standardization, about safety and security codes, about facilities and equipment of the partner school and about possibilities of further education and career development. The goal was to meet with good practices.

Target groups

  • teachers of nursing
  • head/vice head of school
  • coordinators of international projects

Results achieved

We learnt about the structure of hospital training scheme, got inspiration from methods used for maintaining the quality of education and educational standards. We got the wider view of international possibilities for students – studies, courses, jobs, camps and volunteering. We shared experience and got new inputs for our professional development, discussed issues concerning ways of nursing care. We will share new findings and knowledge with other teachers. We believe that shared knowledge will contribute to enrichment of us – participants, and also of our colleagues.

We will hopefully extend this mobility project by follow-up cooperation – by students’ mobility and by school cooperation project.

Involvement of partners

We, beneficiaries, were involved equally. Both partners prepared, realised and evaluated a programme for the partner, we both evaluated the whole project in April in Iceland. All the time we were in touch via email, fcb and WhatsApp.

Activities

Four Icelandic and four Czech participants shadowed their partner colleagues during their everyday school tasks at school and also outside the school – e.g. hospital training, excursions. We discussed the course of daily duties, the teaching load, materials used in lessons, keeping records, observed using different methods, using ICT, students´ motivation, their evaluation and criteria for certification, setting assignments, teaching facilities, curriculum, school year planning, international cooperation with similar institutions, possibilities of international projects, qualification of teachers etc.

Icelandic participants were introduced to the IRS (Integrated Rescue System) facilities (emergency units) – they attended the airport to observe the rescue helicopter, they went to the fire rescue station and to central dispatching of IRS, they observed a rescue event of Red Cross and Prison Service.

Czech participants visited the partner school – there we had sessions with teachers of nursing, with international coordinator and we shadowed at lessons of practical nursing and we had a guided tour to different hospitals and their departments in Reykjavik and in Akranes. We were introduced to Health care system in Iceland.

Contact

Project coordinator: Mgr. Dana Metelcová, dmetelcova@gmail.com

Presentation from the Czech Republic here: Teachers on the Move in the Czech Republic

Presentation from Iceland here: Teachers on the Move in Iceland