Přeskočit na obsah

Školní vzdělávací program – obor Zdravotnický asistent

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNICKÁ LIBEREC, KOSTELNÍ 9, příspěvková organizace
Kostelní 9, 460 31 Liberec 2

zřizovatel: LIBERECKÝ KRAJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

kód programu: 53 – 41- M / 01
název oboru vzdělávání: ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
stupeň poskytovaného vzdělání : STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU
délka vzdělávání: 4 ROKY
forma vzdělávání: DENNÍ

SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE 27.6.2013

platnost školního vzdělávacího programu: od data 1. 9. 2013

č. j.: 4/D/2013

Mgr. Jana Urbanová

1 PROFIL ABSOLVENTA

Absolventem studia naší školy je zdravotnický pracovník, který se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru. Absolvent je schopen uplatnit se i v domácí ošetřovatelské péči, dále jako zdravotník v zařízeních sociální péče a to v léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních geriatrické péče a zařízeních hospicové a respitní péče. V rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen MZČR) pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči. Ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.

1. 1 ODBORNÉ KVALITY ABSOLVENTA (ODBORNÉ KOMPETENCE)

Odborné kvality absolventa odráží jeho odborné kompetence, ke kterým je během studia připravován. Zejména se jedná o provádění činností základní ošetřovatelské péče a podílení se na poskytování vysoce specifické ošetřovatelské péče pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru.

Činnostmi, které tyto odborné kompetence odráží, jsou sledování fyziologických funkcí a stavu pacientů, zaznamenávání sledovaného do dokumentace, pečování o vyprazdňování, provádění komplexní hygienické péče a prevence proleženin. Rozdělování stravy pacientům podle diet a jejich dodržování, dohled nad dodržováním pitného režimu. Zajišťování aplikace tepla a chladu. Provádění rehabilitačního ošetřování, včetně prevence poruch mobility. Provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta. Podílí se na zajištění herních aktivit dětí. Podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků. Podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla. Pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře poskytuje základní ošetřovatelskou péči, která je specifikována podáváním léčebných přípravků, s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku. Odebírá biologický materiál, provádí vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitavními metodami (diagnostickými proužky). Zavádí a udržuje kyslíkovou terapii. Podílí se na ošetření akutní a chronické rány. Připravuje pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům. Podle rozhodnutí lékaře, všeobecné sestry nebo porodní asistentky při těchto výkonech asistuje a také poskytuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich. Podílí se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propouštěním a úmrtím pacientů. Pracuje se zdravotnickou dokumentací. Dále dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Což znamená, že absolvent chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem. Zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence. Osvojí si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.). Rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a bude schopen zajistit odstranění závad a možných rizik. Zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umí uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce).

Absolvent je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sám poskytnout. Ve vztahu ke kvalitě práce si uvědomuje, že kvalita je významným nástrojem konkurenceschopnosti zdravotnických zařízení a vytváří image jednotlivých nemocnic. Pro zajištění kvality zvládá dodržovat standardy a předpisy související se systémy řízení jakosti zavedených v Krajské nemocnici Liberec a. s.; ostatních zdravotnických zařízeních a zohledňuje tak požadavky a potřeby pacienta/klienta.

Absolvent Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení. Zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady. Efektivně hospodaří s finančními prostředky. Nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

1. 2 OSOBNOSTNÍ KVALITY ABSOLVENTA (KLÍČOVÉ KOMPETENCE)

Absolvent je směřován ve svém vzdělávání v souladu s cíli středního odborného vzdělávání tak, aby si dokázal vytvořit následující osobnostní předpoklady. Činí tak v návaznosti na základní vzdělání, na úroveň odpovídající svému vzdělání a na studijní předpoklady. Jeho vzdělávání na naší škole směřuje k efektivnímu učení, vyhodnocování dosažených výsledků a pokroku. Je schopen reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. K těmto schopnostem mu napomáhá vytváření pozitivního vztahu k učení a vzdělávání na naší škole.

Podporujeme schopnost ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky. Uplatňujeme různé způsoby práce s textem (zvláště studijní a analytické čtení). Směřujeme absolventy k efektivnímu vyhledávání a zpracovávání informací, aby byli čtenářsky gramotnými, aby zvládli s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky. Využívají ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí. Snaží se sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí. Znají možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

Vzdělávání na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy. Zejména se snažíme, aby porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému, získali informace potřebné k řešení problému, navrhli způsob řešení, popř. varianty řešení, a uměli jej zdůvodnit. Jsou vedeni k vyhodnocování a ověřování správnosti zvoleného postupu a dosažených výsledků. Při řešení problémů podněcujeme uplatňování různých metod myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace. Volíme prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využíváme zkušeností a vědomostí nabytých dříve ve vzdělávacím procesu. Podporujeme spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Snažíme se, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých vzdělávacích, životních i pracovních situacích. Absolvent se vyjadřuje přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje. Formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně. Účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje. Zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata. Je směřován k dodržování jazykové a stylistické normy i odborné terminologie. Zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.). Je podněcován k vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování.

Během studia je výuka směřována k dosažení jazykové způsobilosti absolventa, která je potřebná pro komunikaci v cizojazyčném prostředí. Dále potom jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumění běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě). Pomáháme mu chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění. Motivujeme absolventy k prohlubování jejich jazykových dovedností v celoživotním učení.

Na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické je absolvent připraven stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní. Pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů. Posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání a chování v různých situacích. Stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek. Je podněcován k tomu, aby reagoval adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsob jednání ze strany jiných lidí. Je schopen přijímat radu i kritiku. Ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí. Je podněcován k odpovědnému vztahu ke svému zdraví, k péči o svůj fyzický i duševní rozvoj. Je připravován být si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí.

Absolvent se adaptuje na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňuje, je připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti a je finančně gramotný. Je veden k práci v týmu, kde se snaží podílet na realizaci společných pracovních a jiných činností. Je schopen přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. Během výuky podněcujeme absolventovu práci v týmu s vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů. Dále potom k nezaujatému zvažování návrhů druhých. Absolvent naší školy přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. Naši absolventi uznávají hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržují je. Jednají v souladu s udržitelným rozvojem a podporují hodnoty národní, evropské i světové kultury. Detailněji se dá říci, že jednají odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu. Dodržují zákony, respektují práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupují proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci.

Jako zdravotničtí pracovníci jednají v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování a přispívají k uplatňování hodnot demokracie. Uvědomují si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupují s aktivní tolerancí k identitě druhých. Jsou podněcováni k zájmu o politické a společenské dění u nás a ve světě. Naše vzdělávání směřuje k pochopení významu životního prostředí pro člověka a jednání v duchu udržitelného rozvoje. Učíme absolventy uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. Dbáme na to, aby si absolvent uvědomoval uznávání tradic a hodnot svého národa. Aby uměl chápat minulost i současnost svého národa v evropském a světovém kontextu. Je podněcován k podpoře hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a k vytvoření pozitivního vztahu k nim. V neposlední řadě je absolvent SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci schopen optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřeby celoživotního učení. K tomu využívá mimo jiné matematické dovednosti v různých životních situacích a zvládne pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a efektivně pracuje s informacemi. Náš absolvent je tudíž připraven na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.

1. 3 ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Absolvent ukončuje vzdělávání maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem ke konkrétnímu školnímu roku. Podrobnosti o organizaci a obsahu maturitní zkoušky jsou uváděny v aktuálních zákonných normách a profilovou část určuje ředitelka školy ve Školním řádu.

2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací program Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci ve všech směrech odráží požadavky Rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP) pro obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent. Daný RVP vymezil školnímu vzdělávacímu programu naší školy závazné požadavky na vzdělávání . Zejména na výsledky vzdělávání, kterých žák v závěru studia dosáhne. Dále vymezil základní podmínky realizace vzdělávání. Vzdělávací program je veřejně přístupným a otevřeným dokumentem pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Jeho otevřenost spočívá v jeho možnosti inovace, kterou lze uskutečnit dle potřeb školy a po určitém období platnosti. Je vytvořen pro zvyšování kvality a účinnosti středního odborného vzdělávání. Odborná způsobilost a vzdělávání absolventů vychází z požadavků trhu práce. Školní vzdělávací program naší školy stanovuje to, co má žák umět a je schopen na úrovni odpovídající jeho předpokladům také prokázat. Vzdělávací program zajišťuje srovnatelnou úroveň odborného vzdělávání. Oblasti všeobecného vzdělávání na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Liberci navazují na Rámcové vzdělávací programy základního vzdělávání. Odborné vzdělávání se v ŠVP naší školy vztahuje k vyjádření profesního profilu zdravotnického asistenta a k jeho způsobilosti pro výkon povolání. Odráží se v něm odborné vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty potřebné pro výkon pracovních činností zdravotnického asistenta.

2. 1 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

Podmínky přijetí ke studiu určuje zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění s vyhláškou č. 671/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 394/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, které musí splnit uchazeč o vzdělávání v oboru Zdravotnický asistent jsou:

 • Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy na základě platné legislativy. Dále pak prokazuje vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy o zvolený obor.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů daného oboru stanovených vládním nařízením.
 • V případě přestupu žáka se ředitelka školy řídí platnými právními předpisy a zákonem č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. 2 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST UCHAZEČE O VZDĚLÁVÁNÍ

Potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče, které vystavuje příslušný registrující praktický lékař, se řídí uvedenými podmínkami zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle nařízení vlády č. 689/2004 Sb. (O soustavě oborů vzdělání) ve znění pozdějších předpisů. Toto potvrzení je povinně požadováno na přihlášce ke vzdělávání. Zdravotní požadavky na uchazeče o studium oboru zdravotnický asistent jsou stanoveny školním vzdělávacím programem pro obor zdravotnický asistent. Určení zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání na střední škole je dáno § 60, odst. 15, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jak vyplývá z pozdějších změn. Posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující dorostový nebo praktický lékař. Při výběru studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

 • prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu (např. juvenilní revmatoidní artritis),
 • prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin a s poruchou jemné motoriky,
 • prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek včetně onemocnění alergických,
 • prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž,
 • prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity,
 • prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy,
 • prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny,
 • prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu,
 • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování a psychopatologickými rysy osobnosti,
 • prokázaným sklonem k abúzu návykových látek a alkoholu.

2. 3 ORGANIZACE VÝUKY

Na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Liberci je výuka organizována formou teoretických, teoreticko-praktických a praktických vyučovacích hodin. K výuce teoretických a teoreticko-praktických vyučovacích hodin jsou plně využívány kmenové a odborné učebny školy. Pro výuku praktických vyučovacích hodin jsou využívána smluvní zdravotnická a sociální zařízení, která poskytují přirozené reálné podmínky rozvíjející odborné kompetence. Většina vyučovacích předmětů, a to nejen odborného charakteru, je doplňována exkurzemi. Ty jsou potom využívány k uplatnění teoretických znalostí v praktickém životě. A k žákovskému sledování implementace teorie do praxe.

Ve výuce se pravidelně objevují i další formy vzdělávání jako jsou kurzy, prezentace, projektové vyučování a soutěže. Ke snadnější socializaci je u prvních ročníků využíváno tzv. „Harmonizačních dnů“, které podporují snadnější zařazení žáků ze základní školy do nového kolektivu spolužáků. Napomáhají i navázání pozitivních vztahů žáků s třídním učitelem, zástupcem třídního učitele a výchovnou poradkyní školy. Během prvního ročníku je zařazen povinný výchovně výcvikový lyžařský kurz. Ve druhém ročníku je školou organizován také povinný, sportovně- turistický kurz. Před nástupem žáků třetích ročníků na souvislou odbornou praxi v měsíci červnu, je pravidelně zařazováno „Soustředění před souvislou praxí – prevence záškoláctví, vztahových problémů na pracovišti“. Toto soustředění slouží, jak je již z názvu zřejmé, ke zdůraznění problematiky záškoláctví a zaměřuje se zejména na problematiku vztahových problémů na pracovištích zdravotnických a sociálních zařízení, kde žáci odbornou praxi vykonávají. Všechny třídy se podle svého zájmu mohou účastnit třídních výletů, které jsou ve většině organizovány s doplněním o odbornou exkurzi. Dlouhodobě se žáci školy zapojují do projektů organizovaných školou zaměřených na prevenci zubního kazu a dentální hygienu, peer programů, v rámci mezinárodní spolupráce probíhají jazykové a odborné výměnné pobyty. Žáci se pravidelně účastní školní prezentace v první předlékařské pomoci, organizované zpravidla během druhého ročníku, sportovně nadaní a zdatní žáci se účastní sportovních soutěží.

2. 3. 1 REALIZACE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Ve třetím a čtvrtém ročníku je výuka doplňována odbornou, teoreticko-praktickou a praktickou výukou v přirozených podmínkách zdravotnických a sociálních zařízení. V těchto zařízeních se žáci učí a pracují pod vedením odborných učitelek školy nebo zdravotnických pracovníků. Odborné vyučující jsou registrované a způsobilé k výkonu povolání všeobecné sestry a k vedení odborné praktické výuky žáků středních zdravotnických škol. Výuka je doplněna souvislou odbornou praxí v rozsahu 4 týdnů, organizovanou vždy ve 3. ročníku, v posledním výukovém měsíci školního roku (červen). Souvislá odborná praxe probíhá ve vybraných zdravotnických a sociálních pracovištích (na základě smluvního vztahu). Na souvislé odborné praxi pracuje žák samostatně, bez přímého vedení odborných učitelek školy. Na činnost žáků dohlíží určený pověřený pracovník (nejčastěji staniční sestra), který se také podílí i na hodnocení práce žáků.

2. 3. 2 REALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k učení formou užívání rozmanitých forem práce. Ve výuce jednotlivých předmětů jsou aplikovány aktivizující vyučovací metody, které jsou zpracovány u každého konkrétního předmětu v obecné charakteristice.

2. 3. 3 REALIZACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie, k budování občanské gramotnosti žáků. Důsledně se prolíná etická výchova žáků, a to jak formou výchovy při výuce, tak v rámci mimoškolní činnosti, pro vytvoření demokratického prostředí ve škole a ve třídě (spolupráce, vzájemné respektování, společné školní i mimoškolní aktivity, dialog, besedy), společné úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáků, které jsou nezbytné pro informované a odpovědné občanské i jiné rozhodování a promyšlené a funkční využívání rozmanitých strategií výuky (projektové vyučování, aktivizační techniky, kooperativní učení atd.). Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU i naší republiky.

Realizací průřezového tématu Člověk a životní prostředí se zvýší gramotnost pro udržitelnost rozvoje. Vzdělávání v této oblasti poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, poukazuje na vlivy činností člověka na prostředí a zdraví obecně. Toto průřezové téma je realizováno zejména v přírodovědném vzdělávání (biologie-ekologie), ve společenskovědním vzdělávání, v estetickém vzdělávání a vzdělávání pro zdraví. V odborném vzdělávání zejména v oblasti vlivu pracovních činností (hygienické a technologické požadavky) na kvalitu prostředí. Průřezové téma je realizováno různými metodami a formami v rámci teoretického a praktického vyučování a mimoškolními aktivitami.

Hlavním cílem dalšího průřezového tématu Člověk a svět práce je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou co nejlépe se uplatnit na trhu práce a při budování profesní kariéry. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za vlastní život, k pochopení významu celoživotního vzdělávání, ke schopnosti orientovat se ve světě práce jako celku, ke schopnosti vyhledávat a hodnotit informace o profesní kariéře, orientovat se v těchto informacích, uspět při jednání s potencionálními zaměstnavateli, orientovat se ve službách zaměstnanosti. Dále potom k pochopení zákonitostí činností v rámci pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Dovednosti v oblasti informační a komunikační technologie (dále jen ICT) mají podpůrný charakter ve vztahu ke všem složkám kurikula. Cílem tohoto průřezového tématu je naučit žáky všestranně používat základní a aplikační programové vybavení počítače. Používání ICT je dále realizováno v běžné výuce formou užívání ICT (internet) při výkladu (prezentaci) látky formou zadávání samostatných prací žákům, při vyhledávání informací, při projektovém vyučování formou prezentace práce žáků.

2. 3. 4 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A DIAGNOSTIKA

Hodnocení žáků je stanoveno Zásadami pro hodnocení prospěchu a chování žáků SZŠ, Liberec, které je součástí Školního řádu SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec. Pravidla hodnocení žáků vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), §69, §77 v platném znění a vyhlášky č.13/2005 ve znění pozdějších předpisů.

Žáci jsou hodnoceni průběžně po celou dobu klasifikačního období. Celkové hodnocení spočívá v kombinaci rozličných metod, forem a prostředků hodnocení. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, zhodnotí klady i nedostatky jeho projevů, výkonů, písemností, praktických činností. S výsledky hodnocení seznámí učitel žáka bez zbytečného odkladu. Hodnocení žáka vyjádřené klasifikací (známkou) zapíše učitel do svého záznamového archu a průběžně na účet žáka v systému BAKALÁŘI. Průběžnou klasifikaci si zaznamenává žák do svého studijního průkazu. O jakékoliv výrazné negativní změně prospěchu žáka je podávána informace zákonným zástupcům třídním učitelem (písemnou, ústní nebo telefonickou formou).

 • Forma profilové části maturitní zkouškyProfilová část maturitní zkoušky obsahuje předměty důležité pro výkon povolání nebo další studium. Pro tuto část maturitní zkoušky jsou stanoveny předměty povinné, předměty povinně volitelné a předměty nepovinné.

Povinné předměty (žák musí složit profilovou část maturitní zkoušky povinně z obou těchto předmětů):

 • Ošetřování nemocných (praktická zkouška). Tato část maturitní zkoušky probíhá v přirozených podmínkách zdravotnických zařízení.
 • Ošetřovatelství (ústní zkouška).

Nepovinné předměty (žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z předmětů, jejichž celková hodinová dotace je minimálně 144 hodin).

 • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)Pojmem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme ve smyslu školského zákona žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Prosazujeme tendenci k integraci těchto žáků do běžných školních kolektivů, což přispívá jak k jejich socializaci a připravenosti na běžný občanský život, tak k lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociálním či jiným znevýhodněním. Kooperace žáků se SVP a ostatních žáků a budování empatie je součástí přípravy na budoucí profesi zdravotnického asistenta. Při zvažování možností a záměrů naší školy zpřístupnit vzdělávání co nejširšímu spektru žáků a při tvorbě školního vzdělávacího programu jsme vzali v úvahu zejména:
  • charakter našeho oboru vzdělání a požadavků na zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělávání vzhledem ke stupni zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, přínos vzdělávání v našem oboru pro sociální uplatnění absolventa i jeho osobní uspokojení,
  • možnosti pracovního uplatnění tohoto absolventa v regionu a potřebu úzké spolupráce se sociálními partnery,
  • potřebu a způsob úpravy vzdělávacího programu (délky studia, učebních plánů, vzdělávacího obsahu, změnu vyučovacích metod a organizace výuky apod.),
  • materiální a organizační podmínky vzdělávání,
  • odborné a personální zabezpečení výuky; znalost specifik jednotlivých druhů postižení a zdravotního znevýhodnění, znalost odpovídajících metod a forem vzdělávání a hodnocení, uplatňování principu individualizace vzdělávání atd.,
  • způsob přípravy pedagogů, ostatních žáků a jejich rodičů na soužití se žáky se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním,
  • způsob spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, se základními školami, ve kterých žák plnil povinnou školní docházku, s rodiči těchto žáků, se sociálními pracovníky,
  • podmínky dané platnou legislativou (školskou a sociální) pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich sociální ochranu, pro vzdělávání příslušníků národnostních menšin nebo cizinců.
 • Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněnímZpůsobilost žáka ke studiu na naší škole potvrzuje lékař na přihlášce žáka ke studiu. Do skupiny žáků se zdravotním postižením, kteří mohou být žáky naší školy, se řadí žáci s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, žáci s vadami řeči, žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování a žáci se souběžným postižením více vadami. Zdravotním znevýhodněním se rozumí dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální integrace či formou skupinové integrace (viz vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálním vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 561/2004 Sb., § 16, odst. 6 a § 18; vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., § 7, ve znění pozdějších předpisů). Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) jsou většinou průměrně, ale často i nadprůměrně nadaní. Počet žáků s těmito obtížemi se stále zvyšuje, a proto věnujeme této problematice zvýšenou pozornost. Žáci se specifickými poruchami učení jsou významně ohroženi např. školní neúspěšností či riziky vzniku negativních jevů, neboť postižení je skryté. Naši pedagogové jsou informováni o možných úskalích ve výuce (ve sborovně ve složce výchovný poradce zpracoval materiály vztahující se k problematice dysfunkcí i k práci s nadanými žáky, odkazy na publikace i na webové stránky, které se touto problematikou zabývají, pedagogové se účastní seminářů k tématu dysfunkcí apod.). Každý pedagog se rovněž seznamuje s doporučeními pedagogicko-psychologické poradny k individuálním potřebám konkrétního žáka. Těmito doporučeními se potom při výuce řídí a volí vhodné metody a formy výuky a hodnocení.
 • Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněnímV naší škole se můžeme setkat s žáky se sociálním znevýhodněním /podle §16 odst. 4 školského zákona/, tj. se žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením či v ohrožení negativními jevy. Zatímco u žáků s rizikovým chováním jde především o volbu vhodných výchovných prostředků a úzkou spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, sociálními pracovníky a jinými odborníky, specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků. Žáci z jiného kulturního prostředí mívají např. komunikační problémy (nedostatečná znalost češtiny, problémy s osvojováním odborné terminologie, s porozuměním výkladu učitele nebo čtenému textu apod.), nebo nedostatky „polytechnického“ a psychomotorického charakteru v důsledku jiných životních zkušeností, což může činit problémy zejména v odborném výcviku. Chování těchto žáků může být ovlivněno jinými kulturními, náboženskými nebo rodinnými tradicemi, etickými normami a hodnotami. Všichni pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní žáci, se seznamují se sociálně kulturními zvláštnostmi žáků, aby byli schopni lépe pochopit jejich projevy a problémy a volit vhodné vyučovací metody a společenský přístup k nim. Na druhé straně přítomnost těchto žáků ve škole bývá přínosem pro ostatní žáky, pedagogy a další pracovníky školy. Vhodně ji využíváme k realizaci multikulturní a občanské výchovy i k rozšíření kulturního povědomí žáků. Vysoké nároky jsou kladeny na všechny učitele z hlediska motivace a výchovy žáků i z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve škole. Prostředkem k řešení těchto problémů je nejen větší aktivizace žáků ve vyučování nebo intenzívní práce třídního učitele a výchovného poradce s těmito žáky, ale také úzká spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními. Soustavnou a cílenou pozornost věnujeme prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků.
 • Vzdělávání mimořádně nadaných žákůPodpora mimořádně nadaných žáků je žádoucí nejen vzhledem k žákům samotným, ale má zásadní význam pro společnost. Mezi mimořádně nadané žáky tedy nepatří pouze žáci s mimořádnými schopnostmi uměleckými nebo pohybovými, ale i žáci, kteří prokazují mimořádně vysokou úroveň výkonů ve všech, nebo pouze v určitých činnostech či oblastech vzdělávání. V těchto činnostech projevují vysokou motivaci, jsou v nich cílevědomí a kreativní. Na druhé straně mohou mít řadu problémů při zvládání studia i v sociálních vztazích. Zatímco v činnostech, pro které mají mimořádné nadání nebo o které mají velký zájem, vykazují vynikající výsledky, mohou v jiných činnostech nebo vzdělávacích oblastech prokazovat průměrné nebo slabé výsledky. Příčinou může být to, že se neumějí efektivně učit, podceňují procvičování a opakování učiva nebo řešení jednoduchých úkolů, preferují vlastní tempo a způsob učení, zatímco společné tempo a frontální způsob výuky je zpomalují a demotivují. Mimořádně nadaní žáci se projevují jako výrazné osobnosti, což ovšem může mít svá negativa, zejména v sociálně komunikativní oblasti. Mohou mít také problémy v sebepojetí a sebehodnocení, jsou citliví na kritiku a hodnocení druhých, obtížně navazují vztahy s druhými lidmi. Ne vždy jsou tito žáci přijímáni svým okolím pozitivně, a to jak spolužáky, tak učiteli. Konflikty s učiteli mohou vznikat nejen proto, že žák některé předměty nepovažuje za významné, ale i proto, že svými vědomostmi a schopnostmi i neustálým zájmem o obsah výuky převyšuje učitele nebo narušuje vyučování. Problémy v komunikaci se spolužáky mohou přerůst v šikanu nadaného žáka, nebo naopak v přizpůsobení se skupinovým normám a snížení výkonnosti i dalšího rozvoje žáka. Je tedy důležité nejen zjistit, v čem žák vyniká, ale i jaké má nedostatky a problémy, a tomu přizpůsobit práci s ním.Rovněž je důležité, aby škola znala vývoj žáka již na základní škole, dosavadní způsob práce se žákem i rodinné prostředí. Významná je spolupráce všech učitelů, kteří mimořádně nadaného žáka vyučují. Ve výuce těchto žáků se využívají náročnější metody a postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi aj. Žáci jsou také vhodně zapojováni do skupinové výuky a týmové práce (jako vedoucí i jako členové), vedeni k co nejlepším výkonům i v předmětech, na které nejsou orientováni, popř. jim naše škola může umožnit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.
 • Strategie, kterými se naši pedagogové řídí při práci s výše uváděnými žáky
  1. Podněcujeme žáky k vědomému hodnocení strategií, které využívají ke studiu. Žák se musí aktivně naučit studijním dovednostem (např. dělání poznámek, organizaci času).
  2. Pro žáky s SPU má velmi důležitý význam řád. Důrazně upozorňujeme na změny v denním řádu, změny učitele jednotlivých předmětů, nebo zadání úkolu.
  3. Žáci s SPU mívají zpravidla problémy s organizací sebe sama. Vyučující spolupracují s rodiči i žáky a navrhují strategické postupy napomáhající organizačním schopnostem.
  4. Žáci s SPU potřebují pociťovat vstřícnost při vyhledávání pomoci. Poskytujeme jim potřebné množství podpory a vazby, nikoliv jen tolik, kolik se běžně očekává v určitém ročníku nebo předmětu.
  5. Používáme nejrůznější vizuální pomůcky, tabule, počítačovou grafiku, diagramy, schémata, zvýrazňování, podtrhování, šipky a vyobrazení předmětů, to vše také v rámci vyučování jazyka.
  6. Opakujeme předchozí učivo různými způsoby.
  7. Neočekáváme od žáka, že bude souběžně naslouchat a pracovat. Pro některé může být zapisování poznámek a pořizování záznamů velice obtížné.
  8. Hodnotíme pozitivně – vyzdvihujeme i malé úspěchy. Známkujeme za účelem spokojenosti – nikoliv prezentace. Dovolujeme používat nutné doplňující učební pomůcky.
  9. Vždy se vyvarujeme používání sarkasmu, ustavičné a negativní kritiky, upozorňování na speciální potřeby žáka před jeho vrstevníky.
  10. Nade vše důležité

3. Učební plán

Ke stažení zde: Učební plán oboru Zdravotnický asistent

4. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP

Této části Školního vzdělávacího programu si ceníme jako důležitého know-how školy. V případě zájmu o informace na toto téma nás prosím kontaktujte. 

5. Učební osnovy

Této části Školního vzdělávacího programu si ceníme jako důležitého know-how školy. V případě zájmu o informace na toto téma nás prosím kontaktujte. 

6. MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
VÝUKY, PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

6. 1 MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Školní výuka probíhá v budově č. p. Kostelní 8/ 9. Budova je majetkem Magistrátu města Liberce. Odborná výuka a odborná praxe probíhá ve spolupráci se sociálními partnery na školních stanicích zdravotnických zařízení a v dalších zdravotnických zařízeních, vždy na základě smluvního vztahu. Předmět tělesná výchova je vyučován v prostorách tělocvičny budovy školy a na základě smluvních vztahů či pronájemních smluv v prostorách pronajímatele.

Místnosti, kde probíhá výchovně vzdělávací proces školy Počet Vybavení místnosti
Kmenová učebna pro 30 žáků.
Odborná učebna pro výuku odborných zdravotnických předmětů
(somatologie, biologie, propedeutika)
1 Školní tabule, 1 x interaktivní tabule ActiveBoard, TV + DVD přehrávač.
Anatomické modely, obrazy.
Kmenová učebna pro 30 žáků 4 Školní tabule, zpětný projektor,dataprojektor, počítač
1 x interaktivní tabule SmartBoard.
Kmenová učebna pro 30 žáků 1 Školní tabule, zpětný projektor,dataprojektor, počítač
1 x interaktivní tabule ActiveBoard .
Kmenová učebna pro 30 žáků 2 Školní tabule, zpětný projektor,dataprojektor, počítač.
Kmenová učebna pro 18 žáků 1 Školní tabule, možnost přenosného dataprojektoru.
Učebna ICT 1 16 počítačových stanic, speciální softwarové vybavení,
1 interaktivní tabule SmartBoard
Odborná učebna ošetřovatelství 2 Vybavení a pomůcky pro výuku ošetřovatelství a ošetřovatelské péče,
zpětný projektor, dataprojektor, TV +video + DVD přehrávač.
Odborná učebna ošetřovatelství 1 Vybavení a pomůcky pro výuku ošetřovatelství a ošetřovatelské péče,
první pomoci, zpětný projektor,dataprojektor, počítač.
Odborná učebna psychologie 1 Flipchart, odborné pomůcky pro výuku psychologie a nácvik potřebných dovedností. TV + DVD přehrávač s možností PP prezentací
Knihovna, studovna 1 Odborné publikace, učebnice,beletrie, odborné časopisy, slovníky,atlasy.

Personální podmínky vzdělávání zajišťuje pedagogický sbor, který je ve škole stabilizovaný a bez výrazných fluktuačních změn. Pedagogičtí pracovníci školy jsou vedeni k důslednému splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů i vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů. Dle aktuální potřeby výchovy a vzdělávání ve škole se uplatňují tyto aktivity vedoucí k udržování, obnovování a doplnění kvalifikace pedagogického pracovníka:

 • Další vysokoškolské studium
 • Krátkodobé studium nabízených kurzů a seminářů
 • E-learningové studium
 • Samostudium
 • Studium v oblasti pedagogických věd (Doplňkové pedagogické studium)
 • Studium pro výchovné poradce
 • Studium pro metodiky prevence rizikového chování
 • Studium pro koordinátora ŠVP
 • Studium pro koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Důraz je kladen na splnění předepsaných kvalifikačních předpokladů u všech pracovníků, jejich další vzdělávání jak v oblasti odborné, tak oblasti pedagogické, rozvoj jazykového vzdělání, rozvoj ICT kompetencí, sledování moderních trendů.

6. 3 PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Prostřednictvím Školního řádu, provozních řádů odborných učeben, pokynů k výuce tělesné výchovy a k průběhu sportovních výcvikových kurzů, pokynů k odborné praxi a pokynů k průběhu exkurzí a výletů poskytuje škola nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Tuto povinnost jí ukládá Školský zákon a prokazatelně jsou žáci na začátku každého školního roku s těmito dokumenty seznámeni.

7. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

Této části Školního vzdělávacího programu si ceníme jako důležitého know-how naší školy. V případě zájmu o informace na toto téma nás prosím kontaktujte. 

8. SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY ŠKOLY

SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec je v úzké spolupráci s mnoha sociálními partnery. Mezi nejhlavnější řadíme Krajskou nemocnici Liberec a. s. (dále jen KNL a. s.), kde probíhá praktická výuka a odborná praxe našich žáků a studentů všech typů studia. Žáci školy jsou pod vedením odborných učitelek zapojeni do aktivní ošetřovatelské péče, která odpovídá nejvyšším standardům. Přenos nových informací týkajících se rozšíření odborných vědomostí a dovedností žáků školy zajišťují učitelky, které se účastní schůzek vrchních sester, řady seminářů a dalších vzdělávacích akcí KNL a.s.. Spolupráce s Krajskou nemocnicí Liberec a. s. je provázána i v dalších aktivitách. Zástupkyně z řad odborných učitelek se podílí na tvorbě aktualizací a standardních operačních postupech ošetřovatelské péče KNL a.s.. Žáci školy, studenti a učitelky se zúčastňují jak aktivně, tak pasivně konferencí pořádaných KNL a.s.. Probíhá vzájemná účast na vzdělávacích seminářích a odborných konferencích. Těchto akcí se účastní jak zástupci středního zdravotnického personálu, odborné učitelky, ale i žáci školy. Dále proběhla spolupráce při realizaci kurzu „Všeobecný sanitář“. V tomto případě aktivita školy přináší efekt nejen KNL a.s., ale i ostatním nemocnicím, zdravotním, sociálním a dalším jiným zařízením Libereckého kraje. Mezi další významné sociálními partnery školy patří nemocnice Libereckého kraje. Zde bych velmi ráda vyzdvihla hlavně nemocnici v Jablonci nad Nisou. Každým rokem se zvyšuje počet žáků a studentů, kteří žádají o splnění své individuální praxe v této nemocnici. V této nemocnici a v řadě dalších probíhá odborná praxe žáků a studentů v rámci praxe na odloučeném pracovišti. Přínosem je přenos informací o novinkách v ošetřovatelské péči na klinická pracoviště, praxe na odloučeném pracovišti nutí žáky k větší míře samostatnosti atd. Škola úzce spolupracuje s nemocnicí ve Frýdlantu v Čechách, České Lípě, Turnově a dalšími zdravotnickými zařízeními. Dalšími sociálními partnery jsou – Zdravotní ústav se sídlem v Liberci – exkurze a přednášky žáků VOŠ.

Škola se dále podílí na akcích různých občanských sdružení a společností – např. ROSKA – pobočka Liberec, Česká Alzheimerovská společnost, Liga proti rakovině, Sdružení rodičů a dětí s mentálním postižením Downův syndrom, občanské sdružení Život dětem, Diecézní charita, Dětský domov, Kojenecký ústav, Mateřské centrum Jablíčko os. s.. Žáci školy se ve svém volném čase zúčastňují pro některé výše jmenované organizace různých akcí a finančních sbírek. V některých zařízeních probíhá též praxe žáků a studentů naší školy. Mají možnost srovnat problematiku primární sféry, preventivních programů, následné péče atd.. Mnoho let již spolupracujeme s Magistrátem města Liberce. Žáci školy se podílejí na zajištění akce Vítání občánků. Dále škola spolupracuje na různých akcích organizovaných Magistrátem města Liberce jako zdravotnický dozor, atd. Magistrát města Liberce, konkrétně Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání vyhlašuje opakovaně oblasti podpory, kde podporuje finančně i akce zdravotnické školy.

8. 1 PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH SMLUVNÍCH ORGANIZACÍ PRO PRAKTICKOU VÝUKU ŠKOLY

Viz Partneři školy

8. 2 SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNANECKOU SFÉROU

Naše činnost je plně spojena s činností zdravotnických, sociálních, ale i vzdělávacích zařízení. Bez této spolupráce by naši žáci nebyli odpovídajícím způsobem připraveni na začlenění do pracovního prostředí. Dále se zde objevuje spolupráce s Úřadem práce, kdy prostřednictvím spolupráce s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje umožňujeme zvýšit pracovní uplatnění i nezaměstnaným.

Připravenost a uplatnitelnost našich absolventů vyplývá z celé řady činností a povinností odborných vyučujících, které připravují budoucí členy zdravotnických, ale i jiných pracovních týmů. Pro zajištění odpovídající výuky jsme povinni vytvořit, zkompletovat a zajistit: seznamy žáků pro vlastní výuku, ale hlavně pro organizaci praktické výuky v předmětech

 • ošetřování nemocných (dále jen OSN);
 • ošetřovatelská praxe (dále jen OPR), odborná praxe (dále jen OP);

Velmi důležitou součástí přispívající k motivaci žáků je akce, kdy žáky 3. ročníků Zdravotnického asistenta (dále jen ZA) uvítáme do praxe. Celá akce probíhá ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec a.s. (dále jen KNL a. s.) za přítomnosti: předsedy představenstva a generálního ředitele KNL a.s.; hlavní sestry KNL a. s.; vrchních a staničních sester oddělení, kde praxe probíhá.

S přípravou a zajištěním praktické výuky úzce souvisí:

 • nutnost harmonogramu těchto předmětů v pláncích;
 • proškolení všech účastníků v BOZP a PO;
 • sepsání smluv s jednotlivými zdravotnickými zařízeními, kde probíhá hlavní část našich praxí, ale i se zařízeními, které si mají možnost zvolit sami žáci, dle jejich individuálního zájmu, ale v souladu s platnými normami;
 • tématické plány, kde se upravuje časový harmonogram v jednotlivých předmětech spolu s přihlédnutím ke vzdělávacím potřebám žáků a studentů. Vždy je nutnost dodržet obsahy dané osnovami.

9 Jmenný seznam pracovníků, kteří se podíleli na zpracování

V případě zájmu o informace na toto téma nás prosím kontaktujte.