Přeskočit na obsah

Školní vzdělávací program – obor Praktická sestra

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNICKÁ LIBEREC, KOSTELNÍ 9, příspěvková organizace
Kostelní 9, 460 31 Liberec 2

zřizovatel: LIBERECKÝ KRAJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR
PRAKTICKÁ SESTRA

kód programu: 53 – 41- M / 03
název oboru vzdělávání: PRAKTICKÁ SESTRA
stupeň poskytovaného vzdělání : STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU
délka vzdělávání: 4 ROKY
forma vzdělávání: DENNÍ

SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE 28. 8. 2018

platnost školního vzdělávacího programu: od data 1. 9. 2018

č. j.: 6/D/2018

Mgr. Jana Urbanová

1. PROFIL ABSOLVENTA

Absolventem studia naší školy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Liberec, Kostelní 9, p.o. s odloučeným pracovištěm v České Lípě zřizované Libereckým krajem je zdravotnický pracovník, který se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru. Absolvent je schopen uplatnit se i v domácí ošetřovatelské péči, dále jako zdravotník v zařízeních sociální péče a to v léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních geriatrické péče a zařízeních hospicové a respitní péče. Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovat nebo zajišťovat bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní ošetřovatelskou péči a podílet se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče. Pod odborným dohledem zubního lékaře zpracovávat dentální materiály v ordinaci a vykonávat činnost zubní instrumentářky. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce a zdravotních služeb. Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

1. 1 ODBORNÉ KVALITY ABSOLVENTA (ODBORNÉ KOMPETENCE)

Odborné kvality absolventa odráží jeho odborné kompetence, ke kterým je během studia připravován. Zejména se jedná o provádění činností základní ošetřovatelské péče a podílení se na poskytování vysoce specifické ošetřovatelské péče pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru.

Činnosti, které tyto odborné kompetence odráží, jsou poskytovat ošetřovatelskou péči v souladu s danými postupy, právními předpisy a standardy; sledovat a zaznamenávat fyziologické funkce pacienta za použití zdravotnických prostředků, jeho fyzický a psychický stav a schopnost příjmu potravin; provádět komplexní hygienickou péči, včetně prevence proleženin a opruzenin, sledovat poruchy celistvosti kůže; rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu, sledovat bilanci tekutin pečovat o vyprazdňování; aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury; provádět sociální aktivizaci zejména v rámci péče o seniory; pečovat o zajištění psychické pohody pacienta, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního kontaktu; vykonávat činnosti při zajištění herních aktivit dětí; provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou sestrou a porodní asistentkou rehabilitační ošetřovatelství včetně metod bazální stimulace; pečovat o močové katetry pacientů starších 3 let (péčí o močové katetry se rozumí zejména hygiena genitálu, dezinfekce katetru, výměna močového sáčku); ošetřovat periferní žilní vstupy; zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů; poskytovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejích blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta; vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých prostředků a činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků vč. prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajišťování jejich dostatečné zásoby; vykonávat činnosti při stálé připravenosti pracoviště včetně jeho vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků; při všech činnostech dbát na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy; provádět zápisy do zdravotnické dokumentace a vykonávat administrativní činnosti související s poskytováním zdravotní péče, pracovat s informačním systémem pracoviště; poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí a pokyny lékaře, dbát na ochranu osobních údajů; motivovat a edukovat jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe; při komunikaci s pacienty a dalšími osobami jednat v souladu se společenskými pravidly a profesní etikou, zohledňovat jejich osobnostní, sociální a kulturní specifika; zvládat základní komunikaci s pacienty v cizím jazyce; spolupracovat v rozsahu své odborné způsobilosti při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace, poskytnout neodkladnou první pomoc; pracovat jako člen zdravotnického týmu, dbát na dodržování pracovněprávních norem a interních předpisů zařízení; podávat léčivé přípravky s výjimkou radiofarmak v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., odst. 2 a), ve znění pozdějších předpisů, provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí starších 10 let a zajišťovat jejich průchodnost; zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii, odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický materiál; provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve; provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie; podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Absolvent je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sám poskytnout. Ve vztahu ke kvalitě práce si uvědomuje, že kvalita je významným nástrojem konkurenceschopnosti zdravotnických zařízení a vytváří image jednotlivých nemocnic. Pro zajištění kvality zvládá dodržovat standardy a předpisy související se systémy řízení jakosti zavedených v Krajské nemocnici Liberec a. s.; ostatních zdravotnických zařízeních a zohledňuje tak požadavky a potřeby pacienta/klienta. V průběhu studia jsou žáci vedeni k tomu, aby chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. pacientů, klientů, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci s přístroji a u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce). chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména pracoviště, tj. zdravotnického nebo sociálního zařízení; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality poskytovaných služeb, zohledňovali požadavky pacientů a jiných klientů.

Absolvent Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci s odloučeným pracovištěm v České Lípě zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení. Zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady. Efektivně hospodaří s finančními prostředky. Nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) také možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili s finančními prostředky; nakládali se zdravotnickými prostředky i materiálem, energiemi, odpady, vodou a jinými pracovními prostředky ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

1. 2 OSOBNOSTNÍ KVALITY ABSOLVENTA (KLÍČOVÉ KOMPETENCE)

Absolvent je směřován ve svém vzdělávání v souladu s cíli středního odborného vzdělávání tak, aby si dokázal vytvořit následující osobnostní předpoklady. Činí tak v návaznosti na základní vzdělání, na úroveň odpovídající svému vzdělání a na studijní předpoklady. Jeho vzdělávání na naší škole směřuje k efektivnímu učení, vyhodnocování dosažených výsledků a pokroku. Je schopen reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. K těmto schopnostem mu napomáhá vytváření pozitivního vztahu k učení a vzdělávání na naší škole.

Podporujeme schopnost ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky. Uplatňujeme různé způsoby práce s textem (zvláště studijní a analytické čtení). Směřujeme absolventy k efektivnímu vyhledávání a zpracovávání informací, aby byli čtenářsky gramotnými, aby zvládli s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky. Využívají ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí. Snaží se sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí. Znají možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

Vzdělávání na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy. Zejména se snažíme, aby porozuměli zadání úkolu nebo určili jádro problému, získali informace potřebné k řešení problému, navrhli způsob řešení, popř. varianty řešení, a uměli jej zdůvodnit. Jsou vedeni k vyhodnocování a ověřování správnosti zvoleného postupu a dosažených výsledků. Při řešení problémů podněcujeme uplatňování různých metod myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace. Volíme prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využíváme zkušeností a vědomostí nabytých dříve ve vzdělávacím procesu. Podporujeme spolupráci při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Snažíme se, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých vzdělávacích, životních i pracovních situacích. Absolvent se vyjadřuje přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje. Formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně. Účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje. Zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata. Je směřován k dodržování jazykové a stylistické normy i odborné terminologie. Zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.). Je podněcován k vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování.

Během studia je výuka směřována k dosažení jazykové způsobilosti absolventa, která je potřebná pro komunikaci v cizojazyčném prostředí. Dále potom jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumění běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě). Pomáháme mu chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění. Motivujeme absolventy k prohlubování jejich jazykových dovedností v celoživotním učení.

Na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické je absolvent připraven stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní. Pečuje o své zdraví, spolupracuje s ostatními a přispívá k utváření vhodných mezilidských vztahů. Posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání a chování v různých situacích. Stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek. Je podněcován k tomu, aby reagoval adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsob jednání ze strany jiných lidí. Je schopen přijímat radu i kritiku. Ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí. Je podněcován k odpovědnému vztahu ke svému zdraví, k péči o svůj fyzický i duševní rozvoj. Je připravován být si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí.

Absolvent se adaptuje na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňuje, je připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti a je finančně gramotný. Je veden k práci v týmu, kde se snaží podílet na realizaci společných pracovních a jiných činností. Je schopen přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. Během výuky podněcujeme absolventovu práci v týmu s vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů. Dále potom k nezaujatému zvažování návrhů druhých. Absolvent naší školy přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. Naši absolventi uznávají hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržují je. Jednají v souladu s udržitelným rozvojem a podporují hodnoty národní, evropské i světové kultury. Detailněji se dá říci, že jednají odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu. Dodržují zákony, respektují práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupují proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci.

Jako zdravotničtí pracovníci jednají v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování a přispívají k uplatňování hodnot demokracie. Uvědomují si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupují s aktivní tolerancí k identitě druhých. Jsou podněcováni k zájmu o politické a společenské dění u nás a ve světě. Naše vzdělávání směřuje k pochopení významu životního prostředí pro člověka a jednání v duchu udržitelného rozvoje. Učíme absolventy uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. Dbáme na to, aby si absolvent uvědomoval uznávání tradic a hodnot svého národa. Aby uměl chápat minulost i současnost svého národa v evropském a světovém kontextu. Je podněcován k podpoře hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a k vytvoření pozitivního vztahu k nim. V neposlední řadě je absolvent SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci s odloučeným pracovištěm v České Lípě schopen optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřeby celoživotního učení. K tomu využívá mimo jiné matematické dovednosti v různých životních situacích a zvládne pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívá adekvátní zdroje informací a efektivně pracuje s informacemi. Náš absolvent je tudíž připraven na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.

1. 3 ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Absolvent ukončuje vzdělávání maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce s kvalifikační úrovní EQF 4. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím předpisem ke konkrétnímu školnímu roku. Podrobnosti o organizaci a obsahu maturitní zkoušky jsou uváděny v aktuálních zákonných normách a profilovou část určuje ředitel/ka školy. Škola nabízí žákům možnost volitelnosti předmětů pro společnou i profilovou část zkoušek. A to v souladu s Opatřením č. 1 ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 6. 2017, čj.j. MSMT-11493/2017-1, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání a oborů konzervatoří v oborech vzdělání skupiny 53 Zdravotnictví, 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče a 82 Umění a užité umění, které nejsou stanoveny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. s reflektací znění pozdějších předpisů.

2. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací program Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci s odloučeným pracovištěm v České Lípě ve všech směrech odráží požadavky Rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP) pro obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra. Daný RVP vymezil školnímu vzdělávacímu programu naší školy závazné požadavky na vzdělávání. Zejména na výsledky vzdělávání, kterých žák v závěru studia dosáhne. Dále vymezil základní podmínky realizace vzdělávání. Vzdělávací program je veřejně přístupným a otevřeným dokumentem pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Jeho otevřenost spočívá v jeho možnosti inovace, kterou lze uskutečnit dle potřeb školy a po určitém období platnosti. Je vytvořen pro zvyšování kvality a účinnosti středního odborného vzdělávání. Odborná způsobilost a vzdělávání absolventů vychází z požadavků trhu práce. Školní vzdělávací program naší školy stanovuje to, co má žák umět a je schopen na úrovni odpovídající jeho předpokladům také prokázat. Vzdělávací program zajišťuje srovnatelnou úroveň odborného vzdělávání. Oblasti všeobecného vzdělávání na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Liberci s odloučeným pracovištěm v České Lípě navazují na Rámcové vzdělávací programy základního vzdělávání. Odborné vzdělávání se v ŠVP naší školy vztahuje k vyjádření profesního profilu praktické sestry a k jeho způsobilosti pro výkon povolání. Odráží se v něm odborné vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty potřebné pro výkon pracovních činností praktické sestry.

2. 1 PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

Podmínky přijetí ke studiu určuje zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění. Podmínky, které musí splnit uchazeč o vzdělávání v oboru praktická sestra jsou:

 • Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek přijímacího řízení stanovených ředitelem/kou školy na základě platné legislativy. Dále pak prokazuje vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy o zvolený obor.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů daného oboru stanovených vládním nařízením.
 • V případě přestupu žáka se ředitel/ka školy řídí platnými právními předpisy a zákonem č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. 2 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST UCHAZEČE O VZDĚLÁVÁNÍ

Potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče, které vystavuje příslušný registrující praktický lékař, se řídí uvedenými podmínkami zdravotní způsobilosti, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Toto potvrzení je povinně požadováno na přihlášce ke vzdělávání.
Zdravotní požadavky na uchazeče o studium oboru zdravotnický asistent jsou stanoveny školním vzdělávacím programem pro obor praktická sestra. Posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí příslušný registrující dorostový nebo praktický lékař. Při výběru studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

 • prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu (např. juvenilní revmatoidní artritis),
 • prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin a s poruchou jemné motoriky,
 • prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek včetně onemocnění alergických,
 • prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž,
 • prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity,
 • prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy,
 • prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny,
 • prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu,
 • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování a psychopatologickými rysy osobnosti,
 • prokázaným sklonem k abúzu návykových látek a alkoholu.

2. 3 ORGANIZACE VÝUKY

Na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Liberci s odloučeným pracovištěm v České Lípě je výuka organizována formou teoretických, teoreticko-praktických a praktických vyučovacích hodin. K výuce teoretických a teoreticko-praktických vyučovacích hodin jsou plně využívány kmenové a odborné učebny školy. Pro výuku praktických vyučovacích hodin jsou využívána smluvní zdravotnická a sociální zařízení, která poskytují přirozené reálné podmínky rozvíjející odborné kompetence. Většina vyučovacích předmětů, a to nejen odborného charakteru, je doplňována exkurzemi. Ty jsou potom využívány k uplatnění teoretických znalostí v praktickém životě. A k žákovskému sledování implementace teorie do praxe.

Ve výuce se pravidelně objevují i další formy vzdělávání jako jsou kurzy, prezentace, projektové vyučování a soutěže. Ke snadnější socializaci je u prvních ročníků využíváno tzv. „Harmonizačních dnů“, které podporují snadnější zařazení žáků ze základní školy do nového kolektivu spolužáků. Napomáhají i navázání pozitivních vztahů žáků s třídním učitelem, zástupcem třídního učitele a výchovnou poradkyní školy. Během prvního ročníku je zařazen povinný výchovně výcvikový lyžařský kurz. Ve druhém ročníku je školou organizován také povinný, sportovně – turistický kurz. Před nástupem žáků třetích ročníků na souvislou odbornou praxi v měsíci červnu, je pravidelně zařazováno „Soustředění před souvislou praxí – prevence záškoláctví, vztahových problémů na pracovišti“. Toto soustředění slouží, jak je již z názvu zřejmé, ke zdůraznění problematiky záškoláctví a zaměřuje se zejména na problematiku vztahových problémů na pracovištích zdravotnických a sociálních zařízení, kde žáci odbornou praxi vykonávají. Všechny třídy se podle svého zájmu mohou účastnit třídních výletů, které jsou ve většině organizovány s doplněním o odbornou exkurzi. Dlouhodobě se žáci školy zapojují do projektů organizovaných školou zaměřených na prevenci zubního kazu a dentální hygienu, peer programů, v rámci mezinárodní spolupráce probíhají jazykové a odborné výměnné pobyty. Žáci se pravidelně účastní školní prezentace v první předlékařské pomoci, organizované zpravidla během prvního a druhého ročníku, sportovně nadaní a zdatní žáci se účastní sportovních soutěží.

2. 3. 1 REALIZACE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku je výuka doplňována odbornou, teoreticko – praktickou a praktickou výukou v přirozených podmínkách zdravotnických a sociálních zařízení. V těchto zařízeních se žáci učí a pracují pod vedením odborných učitelek školy nebo zdravotnických pracovníků. Odborné vyučující jsou registrované a způsobilé k výkonu zdravotnického povolání – zpravidla zejména všeobecné sestry a k vedení odborné praktické výuky žáků středních zdravotnických škol. Výuka je doplněna souvislou odbornou praxí v rozsahu 4 – 6 týdnů, organizovanou vždy ve 3. ročníku, v posledním výukovém měsíci školního roku (červen) a ve 4. ročníku na podzim či na konci prvního pololetí končícího ročníku. Souvislá odborná praxe probíhá ve vybraných zdravotnických a sociálních pracovištích (na základě smluvního vztahu). Na souvislé odborné praxi pracuje žák samostatně, bez přímého vedení odborných učitelek školy. Na činnost žáků dohlíží určený pověřený pracovník (nejčastěji staniční sestra), který se také podílí i na hodnocení práce žáků.

2. 3. 2 REALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k učení formou užívání rozmanitých forem práce. Ve výuce jednotlivých předmětů jsou aplikovány aktivizující vyučovací metody, které jsou zpracovány u každého konkrétního předmětu v obecné charakteristice.

2. 3. 3 REALIZACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie, k budování občanské gramotnosti žáků. Důsledně se prolíná etická výchova žáků, a to jak formou výchovy při výuce, tak v rámci mimoškolní činnosti, pro vytvoření demokratického prostředí ve škole a ve třídě (spolupráce, vzájemné respektování, společné školní i mimoškolní aktivity, dialog, besedy), společné úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáků, které jsou nezbytné pro informované a odpovědné občanské i jiné rozhodování a promyšlené a funkční využívání rozmanitých strategií výuky (projektové vyučování, aktivizační techniky, kooperativní učení atd.). Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU i naší republiky.

Realizací průřezového tématu Člověk a životní prostředí se zvýší gramotnost pro udržitelnost rozvoje. Vzdělávání v této oblasti poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, poukazuje na vlivy činností člověka na prostředí a zdraví obecně. Toto průřezové téma je realizováno zejména v přírodovědném vzdělávání (biologie-ekologie), ve společenskovědním vzdělávání, v estetickém vzdělávání a vzdělávání pro zdraví. V odborném vzdělávání zejména v oblasti vlivu pracovních činností (hygienické a technologické požadavky) na kvalitu prostředí. Průřezové téma je realizováno různými metodami a formami v rámci teoretického a praktického vyučování a mimoškolními aktivitami.

Hlavním cílem dalšího průřezového tématu Člověk a svět práce je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou co nejlépe se uplatnit na trhu práce a při budování profesní kariéry. Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za vlastní život, k pochopení významu celoživotního vzdělávání, ke schopnosti orientovat se ve světě práce jako celku, ke schopnosti vyhledávat a hodnotit informace o profesní kariéře, orientovat se v těchto informacích, uspět při jednání s potencionálními zaměstnavateli, orientovat se ve službách zaměstnanosti. Dále potom k pochopení zákonitostí činností v rámci pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Dovednosti v oblasti informační a komunikační technologie (dále jen ICT) mají podpůrný charakter ve vztahu ke všem složkám kurikula. Cílem tohoto průřezového tématu je naučit žáky všestranně používat základní a aplikační programové vybavení počítače. Používání ICT je dále realizováno v běžné výuce formou užívání ICT (internet) při výkladu (prezentaci) látky formou zadávání samostatných prací žákům, při vyhledávání informací, při projektovém vyučování formou prezentace práce žáků.

2. 3. 4 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A DIAGNOSTIKA

Hodnocení žáků je stanoveno Zásadami pro hodnocení prospěchu a chování žáků SZŠ Liberec s odloučeným pracovištěm v České Lípě , které je součástí Školního řádu SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec s odloučeným pracovištěm v České Lípě. Pravidla hodnocení žáků vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), §69, §77 v platném znění a vyhlášky č.13/2005 ve znění pozdějších předpisů.

Žáci jsou hodnoceni průběžně po celou dobu klasifikačního období. Celkové hodnocení spočívá v kombinaci rozličných metod, forem a prostředků hodnocení. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, zhodnotí klady i nedostatky jeho projevů, výkonů, písemností, praktických činností. S výsledky hodnocení seznámí učitel žáka bez zbytečného odkladu. Hodnocení žáka vyjádřené klasifikací (známkou) nebo slovním hodnocením zapíše učitel do svého záznamového archu a průběžně na účet žáka v systému BAKALÁŘI. O jakékoliv výrazné negativní změně prospěchu žáka je podávána informace zákonným zástupcům třídním učitelem (písemnou, ústní nebo telefonickou formou).

 • Forma profilové části maturitní zkouškyProfilová část maturitní zkoušky obsahuje předměty důležité pro výkon povolání nebo další studium. Pro tuto část maturitní zkoušky jsou stanoveny předměty povinné, předměty povinně volitelné a předměty nepovinné.

Povinné předměty (žák musí složit profilovou část maturitní zkoušky povinně z těchto předmětů dle Opatření č. 1 ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 6. 2017, čj.j. MSMT-11493/2017-1, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání a oborů konzervatoří v oborech vzdělání skupiny 53 Zdravotnictví, 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče a 82 Umění a užité umění, které nejsou stanoveny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.):

 • Ošetřování nemocných (praktická zkouška). Tato část maturitní zkoušky probíhá
  v přirozených podmínkách zdravotnických zařízení.
 • Ošetřovatelství (ústní zkouška).
  A povinným výběrem z:
 • Psychologie a komunikace (ústní zkouška).
 • Somatologie (ústní zkouška).

Nepovinné předměty (žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z předmětů, jejichž celková hodinová dotace je minimálně 144 hodin).

 • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)Realizujeme dle Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání J, E, H, M a L ze dne 18. 8. 2016 – Zákon č. 82/2015 Sb. – Vyhláška č. 27/2016 Sb.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiZa žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci naší školy mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona realizovaných naší školou.Podpůrná opatření prvního stupně může naše škola uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení a nemají normovanou finanční náročnost. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně může naše škola uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 3.Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je toto ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP). PLPP a IVP zpracovávají pedagogové naší školy (zejména VP ve spolupráci s TU a ostatními pedagogovy) ve spolupráci se školským zařízením.Na základě § 67 odst. 2 ŠZ může ředitel/ka školy uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, ale nemůže být uvolněn z odborných teoretických i praktických předmětů (tj. příslušných cvičení, odborného výcviku, učební a odborné praxe) nezbytných pro dosažení odborných kompetencí a výsledků vzdělávání vymezených RVP a ŠVP.Žákům mohou být poskytnuty podle jejich potřeb a na doporučení ŠPZ i další druhy podpůrných opatření, např. využití asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a dalších odborníků, poskytnutí kompenzačních pomůcek a speciálních didaktických prostředků, úprava materiálních a organizačních podmínek výuky nebo úprava podmínek přijímání a ukončování vzdělávání.2. Vzdělávání nadaných žákůV souladu se zněním ŠZ § 17 je povinností naší školy vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků. Výuka by měla podněcovat rozvoj potenciálu žáků včetně různých druhů nadání a být zaměřena na to, aby se tato nadání mohla ve škole projevit a rozvíjet.

  Za nadaného žáka se podle § 27 odst. 1 vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

  Za žáka mimořádně nadaného se považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech (§ 27 odst. 2 vyhlášky).

  Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka provádí ŠPZ ve spolupráci s naší školou. Žákovi s mimořádným nadáním může škola povolit vzdělávání podle IVP.

 • Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněnímZpůsobilost žáka ke studiu na naší škole potvrzuje lékař na přihlášce žáka ke studiu. Do skupiny žáků se zdravotním postižením, kteří mohou být žáky naší školy, se řadí žáci s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, žáci s vadami řeči, žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování a žáci se souběžným postižením více vadami. Zdravotním znevýhodněním se rozumí dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální integrace či formou skupinové integrace (viz vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 561/2004 Sb., § 16, odst. 6 a § 18; vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., § 7, ve znění pozdějších předpisů). Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) jsou většinou průměrně, ale často i nadprůměrně nadaní. Počet žáků s těmito obtížemi se stále zvyšuje, a proto věnujeme této problematice zvýšenou pozornost. Žáci se specifickými poruchami učení jsou významně ohroženi např. školní neúspěšností či riziky vzniku negativních jevů, neboť postižení je skryté.Naši pedagogové jsou informováni o možných úskalích ve výuce (ve sborovně ve složce výchovný poradce zpracoval materiály vztahující se k problematice dysfunkcí i k práci s nadanými žáky, odkazy na publikace i na webové stránky, které se touto problematikou zabývají, pedagogové se účastní seminářů k tématu dysfunkcí apod.). Každý pedagog se rovněž seznamuje s doporučeními pedagogicko-psychologické poradny k individuálním potřebám konkrétního žáka. Těmito doporučeními se potom při výuce řídí a volí vhodné metody a formy výuky a hodnocení.
 • Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněnímV naší škole se můžeme setkat s žáky se sociálním znevýhodněním /podle §16 odst. 4 školského zákona/, tj. se žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením či v ohrožení negativními jevy. Zatímco u žáků s rizikovým chováním jde především o volbu vhodných výchovných prostředků a úzkou spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, sociálními pracovníky a jinými odborníky, specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí se mohou promítnout i do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků. Žáci z jiného kulturního prostředí mívají např. komunikační problémy (nedostatečná znalost češtiny, problémy s osvojováním odborné terminologie, s porozuměním výkladu učitele nebo čtenému textu apod.), nebo nedostatky „polytechnického“ a psychomotorického charakteru v důsledku jiných životních zkušeností, což může činit problémy zejména v odborném výcviku. Chování těchto žáků může být ovlivněno jinými kulturními, náboženskými nebo rodinnými tradicemi, etickými normami a hodnotami. Všichni pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní žáci, se seznamují se sociálně kulturními zvláštnostmi žáků, aby byli schopni lépe pochopit jejich projevy a problémy a volit vhodné vyučovací metody a společenský přístup k nim. Na druhé straně přítomnost těchto žáků ve škole bývá přínosem pro ostatní žáky, pedagogy a další pracovníky školy. Vhodně ji využíváme k realizaci multikulturní a občanské výchovy i k rozšíření kulturního povědomí žáků. Vysoké nároky jsou kladeny na všechny učitele z hlediska motivace a výchovy žáků i z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve škole. Prostředkem k řešení těchto problémů je nejen větší aktivizace žáků ve vyučování nebo intenzívní práce třídního učitele a výchovného poradce s těmito žáky, ale také úzká spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními. Soustavnou a cílenou pozornost věnujeme prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků.
 • Strategie, kterými se naši pedagogové řídí při práci s výše uváděnými žáky1. Podněcujeme žáky k vědomému hodnocení strategií, které využívají ke studiu. Žák se musí aktivně naučit studijním dovednostem (např. dělání poznámek, organizaci času).
  2. Pro žáky s SPU má velmi důležitý význam řád. Důrazně upozorňujeme na změny v denním řádu, změny učitele jednotlivých předmětů, nebo zadání úkolu.
  3. Žáci s SPU mívají zpravidla problémy s organizací sebe sama. Vyučující spolupracují s rodiči i žáky a navrhují strategické postupy napomáhající organizačním schopnostem.
  4. Žáci s SPU potřebují pociťovat vstřícnost při vyhledávání pomoci. Poskytujeme jim potřebné množství podpory a vazby, nikoliv jen tolik, kolik se běžně očekává v určitém ročníku nebo předmětu.
  5. Používáme nejrůznější vizuální pomůcky, tabule, počítačovou grafiku, diagramy, schémata, zvýrazňování, podtrhování, šipky a vyobrazení předmětů, to vše také v rámci vyučování jazyka.
  6. Opakujeme předchozí učivo různými způsoby.
  7. Neočekáváme od žáka, že bude souběžně naslouchat a pracovat. Pro některé může být zapisování poznámek a pořizování záznamů velice obtížné.
  8. Hodnotíme pozitivně – vyzdvihujeme i malé úspěchy. Známkujeme za účelem spokojenosti – nikoliv prezentace. Dovolujeme používat nutné doplňující učební pomůcky.
  9. Vždy se vyvarujeme používání sarkasmu, ustavičné a negativní kritiky, upozorňování na speciální potřeby žáka před jeho vrstevníky.
  10. Nade vše důležité je i to, že vyhledáváme příležitosti k vytváření a posilování sebedůvěry a k pochvale.

3. Učební plán

Ke stažení zde: Učební plán oboru Praktická sestra

4. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP

Této části Školního vzdělávacího programu si ceníme jako důležitého know-how školy. V případě zájmu o informace na toto téma nás prosím kontaktujte.

5. Učební osnovy

Této části Školního vzdělávacího programu si ceníme jako důležitého know-how školy. V případě zájmu o informace na toto téma nás prosím kontaktujte.

6. MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY, PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

6. 1 MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Školní výuka probíhá na č. p. Kostelní 8/ 9 Liberec, budova této části školy je majetkem Magistrátu města Liberce. A dále výuka probíhá v odloučeném pracovišti v České Lípě. Odborná výuka a odborná praxe probíhá ve spolupráci se sociálními partnery na školních stanicích zdravotnických zařízení a v dalších zdravotnických zařízeních, vždy na základě smluvního vztahu. Předmět tělesná výchova je vyučován v prostorách tělocvičny budovy školy a na základě smluvních vztahů či pronájemních smluv v prostorách pronajímatele.

Stručný popis informačního systému školy:

 • školní matrika – Bakaláři
 • web školy www.libereckazdravka.cz
 • LMS moodle.szs-lib.cz
 • datová schránka Gordic
 • ekonomická a personální agenda – Vema
 • spisová služba
 • nástěnky ve škole
 • e-mailové konference
 • třídní knihy, třídní výkazy a katalogové listy
 • sdílení souborů na serveru – učitele a sdílení
 • knihovnický katalog – Bakaláři
 • dokumenty podle ISO

Materiální a technické vybavení školy pro zabezpečení kvality vzdělávacího procesu

Výuka předkládaného vzdělávacího programu probíhá v prostorách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, příspěvkové organizace a v odloučeném pracovišti v České Lípě. Předpokladem je efektivní využití stávajících materiálních a lidských zdrojů k vytvoření kvalitního výukového centra praktických sester jako kvalifikovaných pracovníků dostupných, jak pro zdravotnická, tak pro sociální zařízení regionu.

Budovy materiálním vybavením odpovídají evropským standardům škol připravujícím budoucí zdravotnické pracovníky nelékařských profesí. Jedná se zejména o:

a) multimediální učebny pro teoretickou přípravu,
b) učebny výpočetní techniky,
c) učebnu pro výuku psychologie,
d) odborné učebny pro výuku ošetřovatelských postupů,
e) tělocvičnu, školní knihovnu a studovnu

Materiální a technické vybavení školy odborných učeben pro zabezpečení kvality vzdělávacího procesu celkem:

Odborná učebna pro výuku anatomie a fyziologie:

Odborná učebna pro výuku anatomie a fyziologie je vybavena anatomickými pomůckami a modely. Z celé řady pomůcek, které přispívají k rozšíření a zkvalitnění výuky, uvádíme například:

Dataprojektor, počítač s DVD připojený do sítě internet, reproduktory, vizualizér, projekční plátno, interaktivní tabule, výukové anatomické modely (lebka, lebka didaktická s barevnými kostmi kufřík obratle, páteř s pánví na stojanu, srdce, cévy, hrtan, dýchací orgány, lidská trávicí soustava, model zadních orgánů horní části dutiny břišní, žaludek, ledvina, obří mozek, mozek, mícha a nervy, oko, ucho, nervový systém, řez ženskou pánví, řez mužskou pánví, sada fyziologie nervů, řez mozkem, řez kůží, svalovec, torzo člověka, lymfatický systém, endokrinní systém, model pánve v těhotenství, vývoj plodu, plíce s bránicí), výukové anatomické obrazy, kostra lidská, kostra rozložená.

Odborná učebna pro výuku ošetřovatelských postupů (3 učebny v Liberci a 3 učebny v České Lípě):

Odborné učebny pro výuku ošetřovatelských postupů jsou vybaveny odbornými pomůckami a modely. Z celé řady pomůcek, které přispívají k rozšíření a zkvalitnění výuky, uvádíme například:

Dataprojektor, počítač s DVD připojený do sítě internet, reproduktory, lůžko polohovací elektrické s příslušenstvím, lůžko polohovací mechanické s příslušenstvím, stolek převazový, víceúčelový vozík, vizitní vozík, odsávačka chirurgická, model výukový víceúčelový, model dítěte do 10 let, modely novorozence, ruka cvičná (i. v. injekce, odběry krve), podložky pro venepunkci, injekční podložka – trenažér, novorozenecká postýlka, dětské polohovací lůžko, inkubátor, model cévkování ženský, model cévkování mužský, model se simulátorem IM, i. m. injekční simulátor hýždí, model ženské pánve, infuzní pumpa, perfuzor, pomůcky k měření fyziologických funkcí, monitor fyziologických funkcí, pulzní oxymetr, sada pro měření glykémie, EKG přístroj, model pro ošetřování dekubitů a ran, simulátor péče o stomie, souprava simulace stáří, návlekový model prsů pro samovyšetření, simulátor nácviku klyzmatu, souprava chirurgických nástrojů, invalidní vozík.

Počítačové učebny a další PC pro žáky

Škola disponuje počítačovou učebnou, která je vybavena 17 počítačovými stanicemi pro žáky a 1 PC pro vyučujícího. Součástí vybavení je také dataprojektor a audio systém. Všechny počítače jsou připojeny na síťovou tiskárnu v učebně, k dispozici jsou laserové tiskárny s výbornou kvalitou tisku a velice rychlým duplexním tiskem. 4 počítače v knihovně jsou k dispozici i mimo výuku. Žáci a studenti je mohou využívat před nebo po vyučování, ve volných hodinách nebo o přestávkách.

E-learningovým systém Moodle

Na škole je výuka podpořena e-learningovým systémem Moodle, který slouží pro denní i kombinované formy vzdělávání, a to prostřednictvím online kurzů dostupných na webových stránkách školy. Moodle umožňuje vyučujícím snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky.

Školní knihovna a studovna

Školní knihovna slouží všem žákům a studentům školy, vyučujícím a ostatním zaměstnancům, v omezeném rozsahu poskytuje služby i ostatním klientům (další vzdělávání, kurzy celoživotního vzdělávání). Je registrována u MK ČR pod číslem: 6080/2004. Provozní doba je přizpůsobena rozvrhu hodin (40 hodin týdně).

Na střední škole je knihovní fond zaměřený na požadavky středoškolského vzdělávání. Nachází se zde naučná literatura, beletrie našich i světových autorů, odborné časopisy. Na vyšší škole je knihovní fond průběžně doplňován dle požadavků jednotlivých vzdělávacích oborů terciálního vzdělávání (Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra) naučnou literaturou ze společenskovědních i medicínských oborů, z oblasti ošetřovatelství.

K dispozici jsou odborné časopisy a prezenčně také absolventské práce studentů vyšší odborné školy zdravotnické.

Výpůjční protokol i katalogizace je vedena v knihovnickém programu CLAVIUS. V prostorách knihovny funguje studovna s možností využití kopírky a skeneru. Na webových stránkách školy naleznou zájemci a žáci, studenti, jak on-line katalog knihovny, tak seznam absolventských prací. Knihovna obsahuje také audiokazety, videokazety, CD ROMy, mapy.

Vlastní učební texty a pomůcky lze vydávat jak tištěnou tak elektronickou formou. Vyučujícím nabízí knihovna možnost meziknihovní výpůjční a rešeršní službu.

Personální podmínky vzdělávání

Personální podmínky vzdělávání zajišťuje pedagogický sbor, který je ve škole stabilizovaný a bez výrazných fluktuačních změn. Pedagogičtí pracovníci školy jsou vedeni k důslednému splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů i vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů. Dle aktuální potřeby výchovy a vzdělávání ve škole se uplatňují tyto aktivity vedoucí k udržování, obnovování a doplnění kvalifikace pedagogického pracovníka:

 • Další vysokoškolské studium
 • Krátkodobé studium nabízených kurzů a seminářů
 • E-learningové studium
 • Samostudium
 • Studium v oblasti pedagogických věd (Doplňkové pedagogické studium)
 • Studium pro výchovné poradce
 • Studium pro metodiky prevence rizikového chování
 • Studium pro koordinátora ŠVP
 • Studium pro koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Důraz je kladen na splnění předepsaných kvalifikačních předpokladů u všech pracovníků, jejich další vzdělávání jak v oblasti odborné, tak oblasti pedagogické, rozvoj jazykového vzdělání, rozvoj ICT kompetencí, sledování moderních trendů ve vyučovaných oborech i v oblasti pedagogiky a metodiky středoškolského vzdělávání.

6. 2 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ

Organizace a průběh vzdělávání se řídí platnými předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon)ve znění pozdějších předpisů a platnými vyhláškami. Konkrétní podmínky vzdělávání na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci, práva a povinnosti žáků, zásady hodnocení žáků, normy pro ukončování studia, pokyny k BOZP jsou zpracovány ve Školním řádu. Výuka teoretických a teoreticko-praktických vyučovacích předmětů probíhá v budově školy č.p. Kostelní 8/9 Liberec a nám. Osvobození v České Lípě, výuka předmětu ošetřování nemocných probíhá ve zdravotnických a ostatních zařízeních na základě smluvního vztahu. Výuka předmětu tělesná výchova probíhá v budově školy a smluvních zařízeních.. Odborná praxe je zabezpečena v jednom čtyřtýdenní bloku ve 3. ročníku nejčastěji v měsíci červnu a v jednom dvoutýdenním bloku ve 4. ročníku na pracovištích vybraných zdravotnických zařízeních.

Průřezově jsou napříč učebním plánem zařazována témata o problematice ochrany člověka za mimořádných situací. Žáci a žákyně se průběžně seznamují s opatřeními školy při vzniku mimořádné události, které se řídí zpracovaným Havarijním plánem při vzniku mimořádných situací a Plánem první pomoci – traumatologickým plánem. Součástí vzdělávacího procesu jsou veškeré pořádané akce školy i soutěže, jichž se žáci a žákyně účastní.

6. 3 PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Prostřednictvím Školního řádu, provozních řádů odborných učeben, pokynů k výuce tělesné výchovy a k průběhu sportovních výcvikových kurzů, pokynů k odborné praxi a pokynů k průběhu exkurzí a výletů poskytuje škola nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Tuto povinnost jí ukládá Školský zákon a prokazatelně jsou žáci na začátku každého školního roku s těmito dokumenty seznámeni.

7. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

Této části Školního vzdělávacího programu si ceníme jako důležitého know-how naší školy. V případě zájmu o informace na toto téma nás prosím kontaktujte.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY ŠKOLY

SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec a odloučené pracoviště v České Lípě jsou v úzké spolupráci s mnoha sociálními partnery. Mezi nejhlavnější řadíme Krajskou nemocnici Liberec a. s. (dále jen KNL a. s.), kde probíhá praktická výuka a odborná praxe našich žáků a studentů všech typů studia.

Žáci školy jsou pod vedením odborných učitelek zapojeni do aktivní ošetřovatelské péče, která odpovídá nejvyšším standardům. Přenos nových informací týkajících se rozšíření odborných vědomostí a dovedností žáků školy zajišťují učitelky, které se účastní schůzek vrchních sester, řady seminářů a dalších vzdělávacích akcí KNL a.s.. Spolupráce s Krajskou nemocnicí Liberec a. s. je provázána i v dalších aktivitách. Zástupkyně z řad odborných učitelek se podílí na tvorbě aktualizací a standardních operačních postupech ošetřovatelské péče KNL a.s.. Žáci školy, studenti a učitelky se zúčastňují jak aktivně, tak pasivně konferencí pořádaných KNL a.s.. Probíhá vzájemná účast na vzdělávacích seminářích a odborných konferencích. Těchto akcí se účastní jak zástupci středního zdravotnického personálu, odborné učitelky, ale i žáci školy. Dále proběhla spolupráce při realizaci kurzu „Všeobecný sanitář“. V tomto případě aktivita školy přináší efekt nejen KNL a.s., ale i ostatním nemocnicím, zdravotním, sociálním a dalším jiným zařízením Libereckého kraje. Mezi další významné sociálními partnery školy patří nemocnice Libereckého kraje. Zde bych velmi ráda vyzdvihla hlavně nemocnici v Jablonci nad Nisou a v České Lípě. Každým rokem se zvyšuje počet žáků a studentů, kteří žádají o splnění své individuální praxe v této nemocnici. V této nemocnici a v řadě dalších probíhá odborná praxe žáků a studentů v rámci praxe na odloučeném pracovišti. Přínosem je přenos informací o novinkách v ošetřovatelské péči na klinická pracoviště, praxe na odloučeném pracovišti nutí žáky k větší míře samostatnosti atd. Škola úzce spolupracuje s nemocnicí ve Frýdlantu v Čechách, České Lípě, Turnově a dalšími zdravotnickými zařízeními. Dalšími sociálními partnery jsou – Zdravotní ústav se sídlem v Liberci – exkurze a přednášky žáků VOŠ. Škola se dále podílí na akcích různých občanských sdružení a společností – např. ROSKA – pobočka Liberec, Česká Alzheimerovská společnost, Liga proti rakovině, Sdružení rodičů a dětí s mentálním postižením Downův syndrom, občanské sdružení Život dětem, Diecézní charita, Dětský domov, Kojenecký ústav, Mateřské centrum Jablíčko os. s.. Žáci školy se ve svém volném čase zúčastňují pro některé výše jmenované organizace různých akcí a finančních sbírek. V některých zařízeních probíhá též praxe žáků a studentů naší školy. Mají možnost srovnat problematiku primární sféry, preventivních programů, následné péče atd..

Mnoho let již spolupracujeme s Magistrátem města Liberce. Žáci školy se podílejí na zajištění akce Vítání občánků. Dále škola spolupracuje na různých akcích organizovaných Magistrátem města Liberce jako zdravotnický dozor, atd. Magistrát města Liberce, konkrétně Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání vyhlašuje opakovaně oblasti podpory, kde podporuje finančně i akce zdravotnické školy.

8. 1 Přehled NEJČASTĚJŠÍCH smluvních organizací pro praktickou výuku školy

Viz Partneři školy

8. 2 SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNANECKOU SFÉROU

Naše činnost je plně spojena s činností zdravotnických, sociálních, ale i vzdělávacích zařízení. Bez této spolupráce by naši žáci nebyli odpovídajícím způsobem připraveni na začlenění do pracovního prostředí. Dále se zde objevuje spolupráce s Úřadem práce a jinými organizacemi, kdy prostřednictvím spolupráce umožňujeme zvýšit pracovní uplatnění i nezaměstnaným.

Připravenost a uplatnitelnost našich absolventů vyplývá z celé řady činností a povinností odborných vyučujících, které připravují budoucí členy zdravotnických, ale i jiných pracovních týmů. Pro zajištění odpovídající výuky jsme povinni vytvořit, zkompletovat a zajistit: seznamy žáků pro vlastní výuku, ale hlavně pro organizaci praktické výuky v předmětech:

 • ošetřování nemocných (dále jen OSN);
 • ošetřovatelská praxe (dále jen OPR), odborná praxe (dále jen OP);

Velmi důležitou součástí přispívající k motivaci žáků je akce, kdy žáky 2. ročníků Praktické sestry (dále jen PS) uvítáme do praxe. Celá akce probíhá ve spolupráci s nemocnicí za přítomnosti: předsedy představenstva a generálního ředitele a.s.; hlavní sestry a. s.; vrchních a staničních sester oddělení, kde praxe probíhá.

S přípravou a zajištěním praktické výuky úzce souvisí:

 • nutnost harmonogramu těchto předmětů v pláncích;
 • proškolení všech účastníků v BOZP a PO;
 • sepsání smluv s jednotlivými zdravotnickými zařízeními, kde probíhá hlavní část našich praxí, ale i se zařízeními, které si mají možnost zvolit sami žáci, dle jejich individuálního zájmu, ale v souladu s platnými normami;
 • tématické plány, kde se upravuje časový harmonogram v jednotlivých předmětech spolu s přihlédnutím ke vzdělávacím potřebám žáků a studentů. Vždy je nutnost dodržet obsahy dané osnovami.

9 Jmenný seznam pracovníků, kteří se podíleli na zpracování

V případě zájmu o informace na toto téma nás prosím kontaktujte.