Přeskočit na obsah

Rozvoj lidských zdrojů – informace o realizaci projektu

Naše škola se opět zapojila do nové Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt jsme začali realizovat od 1. 1. 2018 a jeho trvání je 24 měsíců. Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

V rámci aktivit projektu na naší škole vznikly nové pozice koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ (Mgr. Jitka Teplá) a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ (Mgr. Jana Urbanová). Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomáhá škole a budoucím zaměstnavatelům našich absolventů zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání se sociálními partnery daného oborového zaměření.

Jsou pořádány kulaté stoly pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování, workshopy o možnostech stáží pedagogických pracovníků/studentů školy u možných budoucích zaměstnavatelů, workshopy k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy, workshopy příkladů dobré praxe a zpětné vazby studentů z absolvovaného praktického vyučování a workshopy za účelem získaní podnětů pro úpravu ŠVP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů.

Další dvě nové pozice jsou školní kariérový poradce – personální podpora SŠ (Mgr. Dana Metelcová) a školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ (Mgr. Petra Hyšková). Školní kariéroví poradci připravují a realizují se studenty SŠ a VOŠ měsíčně dvě individuální setkání, která pomáhají našim žákům a studentům v objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.

Další aktivity v rámci projektu ještě připravujeme. Jedná se převážně o různě dlouhé a různě zaměřené akce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací akce by měly rozvíjet naše pedagogy v oblasti osobnostního rozvoje (mentoring, sebekoučink, rozvoj pedagogických dovedností). Další se budou týkat rozvoje dovedností pedagogů v oblasti využití informačních a komunikačních technologií. Velký důraz klademe na rozvoj jazykových znalostí a dovedností našich zaměstnanců. V rámci projektu se budou zdokonalovat v anglickém a německém jazyce. Dvě kolegyně vyšleme na stáž u potencionálních zaměstnavatelů našich absolventů. Výchovná poradkyně paní Mgr. Dana Metelcová se zúčastní vzdělávacích aktivit, ve kterých nabude nových vědomostí k tématu inkluze. V příštím školním roce také zavedeme do výuky vybraných předmětů metodu CLIL, což znamená výuku určitého předmětu v cizím jazyce. Na tuto náročnou inovativní metodu se budou v průběhu celého školního roku připravovat 2 naši pedagogové.

Věříme, že realizace aktivit v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů“ posune kvalitativně úroveň našeho pedagogického sboru výše, a tím přispěje k ještě kvalitnějšímu vzdělávání našich žáků a studentů, kterým se tak rozšíří možnosti na trhu práce.

Mgr. Petr Němec
Projektový manažer

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007045