Přeskočit na obsah

GDPR

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec, Kostelní 9, p. o., dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 8zuk852, emailem na adrese info@szs-lib.cz nebo poštou na adrese Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec, Kostelní 9, Liberec 2, 460 31.

Současně připomínáme, že žádost by měla být strukturována s podpisem:

  • na podatelně nebo sekretariátu /ověření totožnosti/
  • dokumentem emailem s el. podpisem
  • dopisem s např. naším formulářem s ověřeným podpisem např. Czech-point apod.
  • cestou datové schránky

To vše jen proto, aby bylo nade vší pochybnost, že žádá oprávněný subjekt údajů.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích/studentech následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se dále předávají pouze a výlučně v souladu se zákonným ustanovením.

Sdílený Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem

Roman Šikola

e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz
tel: +420 458 226 356