Home » O škole » Partneři školy

Partneři školy

Velmi si vážíme spolupráce s našimi partnery, díky kterým můžeme svým žákům a studentům poskytovat kvalitní vzdělávání propojené praktickou stránkou studovaných oborů a propojovat tak jejich teoretické poznávání profese s reálnou pracovní sférou zdravotnictví.

Krajská nemocnice Liberec a Turnov, a. s. – náš hlavní partner

krajska--nemocnice-liberec-turnov-a-sMezi nejdůležitější a strategické partnery naší školy patří Krajská nemocnice Liberec a Turnov, a.s., kde probíhá praktická výuka a odborná praxe našich žáků a studentů všech typů studia. Žáci školy jsou pod vedením odborných učitelek zapojeni do aktivní ošetřovatelské péče, která odpovídá nejvyšším standardům. Přenos nových informací týkajících se rozšíření odborných vědomostí a dovedností žáků školy zajišťují učitelky, které se účastní schůzek vrchních sester, řady seminářů a dalších vzdělávacích akcí Krajské nemocnice Liberec, a.s..

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

szs-a-vos-liberec-nemocnice-jablonec-nad-nisouMezi další významné partnery školy patří Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Každým rokem se zvyšuje počet žáků a studentů, kteří žádají o splnění své individuální praxe v této nemocnici. Nejen v této nemocnici probíhá odborná praxe žáků a studentů v rámci praxe na odloučeném pracovišti.

Nemocnice Česká Lípa, p. o.

szs-a-vos-liberec-nemocnice-ceska-lipaVýznamným partnerem pro naše odloučené pracoviště Střední zdravotnické školy v České Lípě je Nemocnice Česká Lípa. Zde, stejně jako v liberecké nemocnici, probíhají nejen odborné exkurze žáků, ale i odborné praxe. Naše spolupráce je logickým vyústěním zdravotnického vzdělávání v našem kraji.

Nemocnice Libereckého kraje

Významnými partnery jsou samozřejmě i další nemocnice v Libereckém kraji. Nemocnice FrýdlantNemocnice Tanvald,  nebo Nemocnice v Semilech. Přínosem je přenos informací o novinkách v ošetřovatelské péči na klinická pracoviště; praxe na odloučeném pracovišti nutí žáky k větší míře samostatnosti atd. Mnohá zařízení se školou spolupracují i v rámci odborných exkurzí a předávání zkušeností z poskytování nejen zdravotnických služeb, ale i služeb sociálních.

 

szs-a-vos-liberec-nemocnice-frydlantszs-a-vos-liberec-nemocnice-tanvaldszs-a-vos-liberec-nemocnice-semili

Další partneři

Dalším partnerem je Zdravotní ústav se sídlem v Liberci. Probíhají zde časté exkurze a přednášky studentů naší Vyšší odborné školy zdravotnické.

Škola se dále podílí na akcích různých občanských sdružení a společností – např. ROSKA pobočka Liberec, Česká Alzheimerovská společnost, Liga proti rakovině, Sdružení rodičů a dětí s mentálním postižením Downův syndrom, občanské sdružení Život dětem, Diecézní charita, Dětský domov, Kojenecký ústav, Mateřské centrum Jablíčko o.s.

Nemocnice, zdravotnická zařízení a zařízení poskytující sociální služby Libereckého kraje:

Žáci školy se ve svém volném čase v některých výše jmenovaných organizacích zúčastňují nejrůznějších akcí a finančních sbírek. V některých zařízeních probíhá též praxe žáků a studentů naší školy. Žáci a studenti tak mají možnost srovnání problematiky primární sféry, preventivních programů, následné péče a jiných segmentů zdravotnictví.

Spolupráce s Městem Liberec

Dlouhodobě spolupracujeme s Magistrátem města Liberce. Žáci naší školy se pravidelně podílejí na zajišťování akce Vítání občánků.

szs-vos-liberec-mesto-liberecDále škola spolupracuje na různých akcích organizovaných Magistrátem města Liberce jako např. zdravotnický dozor. Magistrát města Liberce, konkrétně Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání vyhlašuje opakovaně oblasti podpory, kde podporuje finančně mimo jiné i akce naší zdravotnické školy.